สพม.37 จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562

โพสต์28 ก.พ. 2562 20:37โดยadmin sesa37   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2562 20:38 ]
https://drive.google.com/drive/folders/1fPcO2DC0wZajsTGf6akMjI5_cWSYBVqi?usp=sharing

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 37  เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สพม.37 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อพัฒนาข้าราชการ และบุคลากร ให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ ตามโครงการฯ ประกอบด้วย
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 
ซึ่งกระบวนการปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว จะต้องบูรณาการการบริหารจัดการ
ตามภารกาจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล และพร้อมที่จะ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.37
Comments