ผอ.สพม. 37 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โพสต์4 ก.พ. 2562 23:29โดยadmin sesa37
https://drive.google.com/drive/folders/1b6sWtFjdf2uvcIKykrEdOLRMSsndaiSI?usp=sharing

นายประสิทธิ์  อินวรณณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิด

การอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศูนย์แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนระดับอำเภอ 

ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สำหรับนักเรียนแกนนำระดับชั้น ม. 1 – ม. 5 จำนวน 105 คน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมอาคารเสรีไทย โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ 

การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญาให้แก่นักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


Comments