ANTI CORRUPTION ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 62

โพสต์31 ก.ค. 2562 23:20โดยadmin sesa37

ดร.ปัญญา  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป้องกันการทุจริต ให้มีภูมิรู้ระเบียบกฎหมาย เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และศึกษาดูงาน ITA โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน 46 โรงเรียน 
และบุคลากรในสำนักงาน สพม.37 รวมทั้งสิ้น 120 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดแพร่ 
และสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37

Comments