ข่าวประชาสัมพันธ์

https://drive.google.com/drive/folders/1SHNdMhR4dZGM8YssoMLAF1JM_JfLv-3z?usp=sharing

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม 
ร่วมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาจากการประชุมทางไกล (Conference) "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 5/2562  
ในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.37 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการศึกษา
และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเนื้อหาประเด็นสำคัญ 
ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School" 

สพม.37 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์14 ก.พ. 2562 22:34โดยadmin sesa37


นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.37 เป็นประธานในการประชุม

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งครูผู้สอน (โครงการพระราชดำริ) วิชาเอกภาษาอังกฤษ สังกัด สพม.37 

โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จำนวน 7 ราย 

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม.37 


สพม.37 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียนมัธยมฯ จ.น่าน

โพสต์14 ก.พ. 2562 01:43โดยadmin sesa37

https://drive.google.com/drive/folders/12vJ_9Zpg4OXToVxbHchQOknqFbAyfJw8?usp=sharing

นายทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์ รอง ผอ.สพม. 37 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ดำเนินการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง 
ลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน 
จำนวน 15 อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
ในการนี้ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

สพม.37 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียนมัธยมฯ จ.แพร่

โพสต์13 ก.พ. 2562 01:27โดยadmin sesa37

https://drive.google.com/drive/folders/1u1uyjRP82k957oAC3bp-fvHhPvTXkpOq?usp=sharing

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 พร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ 
โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนเข้ามามีร่วมในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน 
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ 
ในการนี้ นางประไพพร  อุทธิยา รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

สพม.37 ร่วมรับฟังนโยบายจากรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2562

โพสต์5 ก.พ. 2562 19:57โดยadmin sesa37   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 20:00 ]


https://drive.google.com/drive/folders/1U3-DXPU7N6D-UsSwZvKkZGftUEtqOg3D?usp=sharing

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 พร้อมด้วย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมรับฟังนโยบาย

ด้านการศึกษาจากการประชุมทางไกล (Conference) “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2562  

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.37 เพื่อรับทราบแนวนโยบาย

การศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเนื้อหาประเด็นสำคัญ 

ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการป้องกันฝุ่นละอองสำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

และการสวมหน้ากากอนามัย, การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

และในเวลา 09.00 น. ได้มีการจัดประชุมทีมบริหาร สพม.37 เพื่อกำกับ ติดตาม กิจกรรมการขับเคลื่อน

ตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” และแจ้งข้อราชการจาก ผอ.สพม.37

ผอ.สพม. 37 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โพสต์4 ก.พ. 2562 23:29โดยadmin sesa37

https://drive.google.com/drive/folders/1b6sWtFjdf2uvcIKykrEdOLRMSsndaiSI?usp=sharing

นายประสิทธิ์  อินวรณณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิด

การอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศูนย์แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนระดับอำเภอ 

ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สำหรับนักเรียนแกนนำระดับชั้น ม. 1 – ม. 5 จำนวน 105 คน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมอาคารเสรีไทย โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ 

การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญาให้แก่นักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


ผอ.สพม. 37 ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพิริยาลัยฯ

โพสต์4 ก.พ. 2562 23:02โดยadmin sesa37

https://drive.google.com/drive/folders/1nKMiDOYtme9JXC32r-k5dQT1lfpyCBHu?usp=sharing

นายประสิทธิ์  อินวรณณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.37 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
“มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านพิริยาลัย” World Class Standard Academic Achievement ประจำปีการศึกษา 2561 
ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียนและคณะครู สู่สาธารณชน กิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆ และทิศทางการบริหารการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ในการนี้นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

ประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

โพสต์3 ก.พ. 2562 20:41โดยadmin sesa37   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2562 20:45 ]


นายประสิทธิ์  อินวรณณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.เขต 37 เป็นประธานในการประชุม
ฝ่ายบริหาร สพม. 37 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน 
เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม3 สพม.37 เพื่อแจ้งข้อราชการ
และมอบนโยบายทางการการจัดการศึกษา สามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละกิจกรรม

ผอ. สพม.37 ออกตรวจเยี่ยมการจัดสอบ ONET ปีการศึกษา 2561

โพสต์3 ก.พ. 2562 19:09โดยadmin sesa37   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2562 19:13 ]


นายประสิทธิ์  อินวรณณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.เขต 37 ประธานศูนย์สอบสพม.37 
พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนที่จัดเป็นสนามสอบในจังหวัดแพร่ 
และจังหวัดน่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 สนามสอบ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 5,222 คน 
โดยแบ่งเป็นห้องสอบนักเรียนปกติ 184 ห้อง ห้องสอบนักเรียนพิเศษ 3 ห้อง รวม 187 ห้องสอบ 
สำหรับการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) เพื่อเป็นการทดสอบความรู้
และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ผอ.สพม.37 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สำหรับสนามสอบ จ.น่าน

โพสต์29 ม.ค. 2562 19:30โดยadmin sesa37   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2562 19:48 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1dKzLDY3Qe9TvLgj8nU51CSr1AiDqIVhB?usp=sharing

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่การเงิน จัดประชุมชี้แจง
การจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
สำหรับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจสำหรับเตรียมการจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จำนวน 9 สนามสอบ ณ ศูนย์สอบย่อยโรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
และในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์สอบย่อย สนง.ประสานงานฯ สพม.37 ประจำจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 ให้เกียรติเป็นประธาน
ในการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
สำหรับสนามสอบจำนวน 9 สนาม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผอ.สพม.37 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET สนามสอบ จ.แพร่

โพสต์28 ม.ค. 2562 00:21โดยadmin sesa37


นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจง
การจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 28 มกราคม 2561 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าสนามสอบและ คณะกรรมกลางสนามสอบ
โรงเรียนในจังหวัดแพร่ จำนวน 9 สนามสอบ เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจสำหรับเตรียมการจัดการสอบ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกำหนดการสอบพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2561

1-10 of 33