ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 2 ถนน แพร่-ลอง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ. แพร่ 54000

    โทร 054511137
              054-625754
        FAX 054-521796

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน (ต่อ)

กลุ่มอำนวยการ                      100
กลุ่มบริการงานบุคคล             102
กลุ่มนโยบายและแผน            103
กลุ่มส่งเสริมฯ                        104
กลุ่มนิเทศ                             105
กลุ่มการเงินฯ                        106
  ห้อง ผอ.ลัดดา                   206
  หน้าห้อง ผอ.เขต                    201
  ประชาสมัพันธ์                       108
  ยาม                                      109
  ห้องคนขับรถ                         110 

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่กลุ่มต่างๆภายในสำนักงาน

กลุ่มอำนวยการ                     088-2584307
กลุ่มบริการงานบุคคล            088-2584320
กลุ่มนโยบายและแผน           088-2584326
กลุ่มส่งเสริมฯ                       088-2584327
กลุ่มนิเทศ                            088-2584329
กลุ่มการเงินฯ                        088-258-4341


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37