วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ค่านิยมร่วมองค์กร

SESA’37   = SMART

Service Mind             :   จิตบริการ

Mastery                   :   ทำงานอย่างมืออาชีพ

Accountability            :   รับผิดชอบตรวจสอบได้

Relationship              :   รักใคร่สมัครสมาน

Team Work              :   ทำงานเป็นทีม

 

วิสัยทัศน์(VISI0N)

        เป็นองค์กรขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ(MISSION)

        เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย จึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

      1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ธำรงศิลป                      วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

                4.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์(GOAL)

       เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยจึงได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้

                1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะที่สำคัญและมีความเป็นมาตรฐานสากล

                2.ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมาตรฐานวิชาชีพ

                4.มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจไปสู่สหวิทยาเขต

 

                ศูนย์สาระการเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์