https://drive.google.com/file/d/15RHPYKZmMVDaPYSQbFlxFcwb7oB_0xtw/view
ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมทีมบริหาร สพม. 37 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 016.00 น. ณ ห้องประชุม3 สพม.37 ดร.ปัญญา  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 ประชุมทีมบริหาร สพม.37 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อแจ้งทิศทางการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  ส่ง 19 ก.ค. 2562 03:10 โดย admin sesa37
 • สพม.37 จัดประชุมเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37นายทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์ รอง ผอ. สพม. 37 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา โดยมีบุคลากรโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 46 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทาง และทดสอบการปฏิบัติงานโดยการใช้โปรแกรมที่ สพฐ. กำหนด เพื่อนำไปขยายผลการใช้ในโรงเรียนทุกแห่ง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐภายใต้โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (NO Copy) 
  ส่ง 19 ก.ค. 2562 02:56 โดย admin sesa37
 • ผอ.สพม.37 ประชุมบุคลากรประจำเดือน ดร.ปัญญา  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 ประชุมบุคลากรในสำนักงาน สพม.37 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน คือ “น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ” เพื่อให้คอยบริการกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนที่มารับบริการ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 00:58 โดย admin sesa37
 • สพม.37 จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนวิชาลูกเสือ (จ.น่าน) ผอ.สพม.37 มอบหมายให้นายวันชัย  คำแห้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนวิชาลูกเสือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยคณะครูผู้สอนวิชาลูกเสือโรงเรียนในสังกัดพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 30 โรงเรียนๆ ละ 1 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประสานงานฯ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
  ส่ง 8 ก.ค. 2562 02:54 โดย admin sesa37
 • ผอ.สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ดร.ปัญญา  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพบปะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู และเพื่อรับทราบปัญหาในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมกับให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
  ส่ง 8 ก.ค. 2562 02:52 โดย admin sesa37
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 93 รายการ ดูเพิ่มเติม »ผู้บริหาร สพม เขต 37

 

        ดร.ปัญญา หาแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                เขต 37
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=admin%40sesa37.go.th&ctz=Asia%2FBangkok


นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 37   


ดร.ทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 37  


"ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง"

http://www.sec37.ksom.net/money/index.php

https://drive.google.com/file/d/1onPNAqbtOsvaKt6DFFF1avn8SL3b3vtg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PFZjmY0qoAW9WMLT53p0QWQpgVUSERPD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QHjEQ_fTwf2TMBecf1gKmJaQV_L965sR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wgs-O-tlpOhrOkpbe6aV7zLJu6QsNW_d/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17Km18aIjkTJuq4ngcpRQaASWskw3D1yuneMvdDo9iuA/edit
https://drive.google.com/file/d/1eJTYVWGgelJJdc8MMZywAdHg6SwZekM9/view

https://drive.google.com/file/d/1OAwEFwqFTe-wRhkNfceQNNoEGXjo8qG7/view?usp=sharing
http://123.242.181.2/neof/
https://drive.google.com/file/d/138JzTaCbqj4EA-mY13R-3BTaUZnqcFGR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12Vfxu2jJciSyxhvjcjEWZ9jQ1K9FpPyT
https://www.tepeonline.org/
http://www.dlit.ac.th/home.php
https://sites.google.com/view/spm37informationonline
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LaeKrqa903I_hIJ0cCwiYb3rmimXYUOwt98fmyqIKMM/edit?usp=sharing
http://psdg-obec.nma6.go.th/4826
https://www.gpf.or.th/eStatement/Index.aspx

หน้าเว็บย่อย (1): Webboard