💬💬💬https://docs.google.com/document/d/1HmxCdgxl2EhN5GWN8jJOOHQk1uznsug3sKXzgF_8MeQ/edit?usp=sharing💬💬💬

https://feedback.obecdata.com/

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • พิจารณาจัดสรรคืนอัตราครูเกษียณ ปี 62 นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 38 อัตรา เพื่อจัดสรรคืนอัตราให้กับโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37
  ส่ง 13 ส.ค. 2562 02:46 โดย admin sesa37
 • จัดประชุมโรงเรียนพี่เลี้ยง DLTV/DLIT นายทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์ รอง ผอ. สพม. 37 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดำเนินการสรุปปัญหา อุปสรรค และความต้องการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยทีมงานคณะโรงเรียนพี่เลี้ยงที่ดูแล พร้อมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแนวทางการพัฒนาร่วมกัน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม.37
  ส่ง 13 ส.ค. 2562 01:35 โดย admin sesa37
 • ANTI CORRUPTION ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 62 ดร.ปัญญา  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป้องกันการทุจริต ให้มีภูมิรู้ระเบียบกฎหมาย เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และศึกษาดูงาน ITA โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน 46 โรงเรียน และบุคลากรในสำนักงาน สพม.37 รวมทั้งสิ้น 120 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดแพร่ และสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2562 23:20 โดย admin sesa37
 • สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLTV/DLIT ดร.ปัญญา  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานประชุมร่วมกับ ท่านเกรียงศักดิ์  สังข์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา สพฐ. พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 00:09 โดย admin sesa37
 • สพม.37 จัดประชุมปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ดร.ปัญญา  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมการปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.37 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม3 สพม.37 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน ตลอดจนลักษณะครูที่ดี เพื่อนำไปสู่การเป็นครูมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ส่ง 22 ก.ค. 2562 20:38 โดย admin sesa37
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 100 รายการ ดูเพิ่มเติม » 

        ดร.ปัญญา หาแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                เขต 37
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=admin%40sesa37.go.th&ctz=Asia%2FBangkok


นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 37   


ดร.ทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 37  


https://drive.google.com/drive/folders/1J_d9Im6ylKHXIEZGI-U5il4tfT_rlSmY?usp=sharing

http://www.sec37.ksom.net/money/index.php


https://drive.google.com/file/d/1onPNAqbtOsvaKt6DFFF1avn8SL3b3vtg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PFZjmY0qoAW9WMLT53p0QWQpgVUSERPD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QHjEQ_fTwf2TMBecf1gKmJaQV_L965sR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wgs-O-tlpOhrOkpbe6aV7zLJu6QsNW_d/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17Km18aIjkTJuq4ngcpRQaASWskw3D1yuneMvdDo9iuA/edit
https://drive.google.com/file/d/1eJTYVWGgelJJdc8MMZywAdHg6SwZekM9/view

https://drive.google.com/file/d/1OAwEFwqFTe-wRhkNfceQNNoEGXjo8qG7/view?usp=sharing
http://123.242.181.2/neof/
https://drive.google.com/file/d/138JzTaCbqj4EA-mY13R-3BTaUZnqcFGR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12Vfxu2jJciSyxhvjcjEWZ9jQ1K9FpPyT
https://www.tepeonline.org/
http://www.dlit.ac.th/home.php
https://sites.google.com/view/spm37informationonline
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LaeKrqa903I_hIJ0cCwiYb3rmimXYUOwt98fmyqIKMM/edit?usp=sharing
http://psdg-obec.nma6.go.th/4826
https://www.gpf.or.th/eStatement/Index.aspx

หน้าเว็บย่อย (1): Webboard