ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

             Knowledge Learn  more information

https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1Z5uqAM6LtQubANyeHkoiP-Ltpa0XRDqT https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1nPl4zr0HJ3JAYXFgRsqAhXMQudUnoxwU https://drive.google.com/drive/u/6/folders/19LlHfskkESRxL2cZ9_fHyBDuVXgWUx0I


 Innovation     Process Sample form             Contact

      https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1OWSfj2_TtQPff0BMvLg0mXnNmrPxA_-T              https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1F1XX9YcctCjim-uFefRssxmsWWy0DU01          https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1EvehoMVQXRPafKDI5kXQ-ccygMzxYnie        https://docs.google.com/document/d/11f11zHFUi9JyAEhmSFj_9aJFeVZsGiyalCe91AiQ-TA/edit

เครือข่ายการพัฒนาข้อราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
สพม.แพร่
นายเจริญชัย กิตติพีรเดชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 37
นายจิรัฐพงศ์ สุมนะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
นางไพรพรรณ สารวุฒิพันธ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา