เสนอ

  • ประกาศล่าสุด
  •              
    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 ผู้อำนวยการกลุ่มและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจากนั้นได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐภัทร์ พลอยสุภา นายอำเภอน้ำโสม กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึก
  • วันนี้ (4 มกราคม 2562) เวลา 10.30 น.นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20  พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายวีระชัย บุญคำมูล นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล


สพม. 20 ร่วมใจ แยกขยะ เพื่อโลกสวย ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
วันที่ 9 มกราคม 2562 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำโดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “สพม 20 ร่วมใจ แยกขยะเพื่อโลกสวย ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” และกิจกรรม 5 ส โดยประกาศเจตนารมณ์ลดและแยกขยะในหน่วยงาน และให้บุคลากรใช้ถุงผ้าและปิ่นโตบรรจุอาหาร เพื่อมารับประทานด้วยกัน นอกจากจะสร้างวินัยและปลุกจิตสำนึกในการลดใช้ถุงพลาสติกแล้วให้แก่บุคลากรแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานด้วย 
สำหรับมาตรการการลดขยะ ใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle)นายมรกต กลัดสอาด
ผอ.สพม20 
นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง
รองผอ.สพม20
นายวีระชัย บุญคำมูล
รองผอ.สพม.20
นายชูวิทย์ สิงห์โท
รองผอ.สพม20

นางปาริชาติ มีเชื้อ
ปฏิบัติหน้าที่ 
ผอ.กลุ่มอำนวยการ