จดหมายข่าว

  • กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนกุมภวาปี
    กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนกุมภวาปี วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 


    ส่ง 14 ก.ค. 2563 03:14 โดย spm20 channel
  • จดหมายข่าว ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562

    จดหมายข่าว ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562

    ส่ง 11 มี.ค. 2562 20:47 โดย oraoraoraoraora mudamudamuda
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa2020/kha-chi-cay-ni-kar-dein-thang-pi-rachkar
       

https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa2020/kha-chi-cay-ni-kar-fuk-xbrm-laea-prachum


https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa2020/phra-rach-bayyati-kar-cad-chux

https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa2020/rabeiyb-sanak-nayk-rathmntri-wa-dwy-rth-rachkar

https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa2020/kha-raksa-phyabal

https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa2020/kar-suksa-khx-butr


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562


https://drive.google.com/file/d/1JMIRaOOdVBVqJ9dOXoBUSy_X93QhSajm/view?usp=sharing

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5tIku-HL-FQq8oDu29FnSj5UBG4OAAng3IN7UwzzR4op6HQ/viewform

http://www.moe.go.th/moe/th/home/

https://www.obec.go.th/


http://www.theiiat.or.th/

https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%812.html?page_locale=th_TH

http://www.bb.go.th/

http://www.audit.go.th/home

https://www.nacc.go.th/main.php?filename=index

http://awards61.obecawards.net/obec-nation/

power by:arch
https://drive.google.com/file/d/1JMIRaOOdVBVqJ9dOXoBUSy_X93QhSajm/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5tIku-HL-FQq8oDu29FnSj5UBG4OAAng3IN7UwzzR4op6HQ/viewform
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
https://www.obec.go.th/
http://www.theiiat.or.th/
https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%812.html?page_locale=th_TH
http://www.bb.go.th/
http://www.audit.go.th/home
https://www.nacc.go.th/main.php?filename=index
http://awards61.obecawards.net/obec-nation/