กระดาษทำการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา 
         - คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษา ด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
สูญหาย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดังแนบ 01/03/2560


พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังแนบ 01/03/2560


 แนวทางการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0409.3/ว 384 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ดังแนบ 09/11/2559


ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 ดังแนบ


ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 
       ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ดังแนบ


ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544


การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน/ค่าจ้าง ตามหนังสือ 
ที่ ศธ 04002/ว 869 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ดังแนบ


      แจ้งผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกแห่ง 
ให้ตรวจสอบการเงินการบัญชีโรงเรียน ดังแนบ


 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือ สพฐ.
ที่ ศธ 04012/ว 446 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ดังแนบ


  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0406.4/ว 132 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ดังแนบ


      มอบอำนาจการอนุมัติการจัดประชุมของทางราชการ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ ว 485 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 ดังแนบ


    ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมราชการ ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 3207 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ดังแนบ


      แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 446 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ดังแนบ


     การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5726
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ดังแนบ


 การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน/ค่าจ้าง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ี ศธ 04002/ว 869 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ดังแนบ


แจ้งเวียนแนวปฏิบัติระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน สำหรับหน่วยเบิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำบัญชี
เกณฑ์คงค้างด้วยมือ ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04002/ว 2467 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ดังแนบ


   ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป หรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. 
จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ สพม. (หนังสือแนบ1) และสพป.(หนังสือแนบ2) มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรณีพิเศษ


วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
การคลัง ที่ กค 0406.3/ว59 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ข้อ 11 ที่กำหนดให้นำเงินเหลือจ่ายในแต่ละ
โครงการส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกำหนดเป็นอย่างอื่นนั้น
     สพฐ. ได้ขอตกลงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายและได้รับอนุญาตให้โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 
เก็บรักษาเงินอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ โดยนำฝากธนาคารได้ 
สำหรับดอกผลที่เกิดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน รายละเอียดดังเอกสารแนบ >>>

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

  • จดหมายข่าว ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562

    จดหมายข่าว ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562

    ส่ง 11 มี.ค. 2562 20:47 โดย zazazaza zazazaza
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5tIku-HL-FQq8oDu29FnSj5UBG4OAAng3IN7UwzzR4op6HQ/viewform

http://www.moe.go.th/moe/th/home/

https://www.obec.go.th/


http://www.theiiat.or.th/

https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%812.html?page_locale=th_TH

http://www.bb.go.th/

http://www.audit.go.th/home

https://www.nacc.go.th/main.php?filename=index

http://awards61.obecawards.net/obec-nation/