การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

ประกาศล่าสุด

 • 10 อุตสหกรรมแห่งอนาคต (จัดหางานจังหวัดอุดรธานี) 10 อุตสหกรรมแห่งอนาคต (จัดหางานจังหวัดอุดรธานี)ชมวิดีโอได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1-wo6tUqswGXixoK4psBkIoLigT7iDY_H
  ส่ง 21 ก.ย. 2561 20:58 โดย สพมยี่สิบ อุดรธานี
 • คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน(ข้อมูลจัดหางานจังหวัดอุดรธานี) What is M-Powered?M-Powered Thailand เป็นพอร์ทัลที่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงแรงงาน, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานทั่วประเทศ ได้รับองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็นต่อการได้รับการจ้างงานที่ดีในศตวรรษที่ 21 เป็น market place ที่ผู้ประกอบการเยาวชนสามารถโปรโมทสินค้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับพี่เลี้ยงอาสาสมัครในการให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาสิ่งนี้จะช่วยเป็นกำลังหนุนให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัวและเพื่อเกื้อกูลชุมชนที่เขาอาศัยอย ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2561 09:56 โดย สพมยี่สิบ อุดรธานี
 • ตลาดประชารัฐ มท (ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี)  ยกระดับตลาดประชารัฐสู่มาตรฐานสะอาด และปลอดภัย การด าเนินการ “ตลาดประชารัฐ” ที่มีการบูรณาการการด าเนินการใน 10 รูปแบบ ตาม นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขยายพื้นที่ตลาด สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย เพื่อมุ่งสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน นั้น หากมีการจำหน่ายสินค้าจำพวกอาหารถือเป็นตลาด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯ
  ส่ง 15 ก.ย. 2561 09:44 โดย สพมยี่สิบ อุดรธานี
 • ข้อมูล Smart Farmer และ Young Smart Farmerจังหวัดอุดรปี 61 (เกษตรจังหวัดอุดรธานี) ข้อมูล Smart Farmer และ  Young Smart Farmer จังหวัดอุดรปี 61
  ส่ง 15 ก.ย. 2561 09:38 โดย สพมยี่สิบ อุดรธานี
 • ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) จ.อุดรธานี (เกษตรจังหวัดอุดรธานี) ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) จ.อุดรธานี (เกษตรจังหวัดอุดรธนี)https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w7U44HTGIk_HyDpGHCHwTD9zKu3Ia4tV
  ส่ง 15 ก.ย. 2561 09:38 โดย สพมยี่สิบ อุดรธานี
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://drive.google.com/drive/folders/1w7U44HTGIk_HyDpGHCHwTD9zKu3Ia4tV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VuGtnzFWDkyB_iWTr7HRHKWY0QdSRyqw?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1-wo6tUqswGXixoK4psBkIoLigT7iDY_H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VuGtnzFWDkyB_iWTr7HRHKWY0QdSRyqw?usp=sharing


เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม
http://employmentguide.doe.go.th/