แสดงบทความ 1 - 3 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/pracharath.ac.th/ita2020/
http://www.rspg.or.th/botanical_school/instruction_2560/index.html
https://drive.google.com/file/d/15vXtBSwmudbc5MF6Zz2OPOHrs6-AL0j2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dme8BmsFxQLXvb-4v5LQfHi0BAHdZXMf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mt4CS7UUmpQhSIvARp_w0L1dYFIaFlVh
https://drive.google.com/drive/folders/1gWGJTQCvRGziVXiixBtHKyI8RjFW5cyo
https://drive.google.com/drive/folders/1P3fUpIsY5E0ImsEfCRGl81bUfzXiajq4

https://drive.google.com/drive/folders/1P64SztdYw3Yd9ferO1Cr-MgixV5g-who
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/studentwork
http://www.sufficiencyeconomy.org/
               

ข่าวประชาสำพัมธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 364 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

 http://www.tepeonline.org/elearning/index.php

http://learningspace.ipst.ac.th/

https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/home/kdhmay-thi-keiywkhxnghttps://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/home/prakas-laea-kha-sang
ดร.วิทยา  ประวะโข 
ผอ.สพม.20

นายศักดา  จำปาหอม
รอง ผอ.สพม.20


นางธนาภรณ์  อรรคฮาต
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS_F8QEAsD3LV3dtaHPZSEueWvZ8f-6ys1Pmiiiy0OPyNmcA/viewform?usp=sf_link
https://admission.bopp-obec.info/login.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5tIku-HL-FQq8oDu29FnSj5UBG4OAAng3IN7UwzzR4op6HQ/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1OABuNsS1UdGPs1HlcNadabpUMhVSohFQ
http://www.spcweb.obec.go.th/
https://studentact.net/
https://itas.nacc.go.th/
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/studentwork
http://special.obec.go.th/
จำขึ้นใจ
http://www.sesa20.go.th/khet-sucrit-sphm20
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/home/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%ADITA%20copy.jpg?attredirects=0
http://courseware.sc.chula.ac.th/online/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2/

https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A120-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-116200240209304