ข่าวประชาสัมพันธ์

  • https://74c80f30-a-80907151-s-sites.googlegroups.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/cd-hmay-khaw-sphm20/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%20182.jpg?attachauth=ANoY7crLoAKnnHD7vhoSn7gK4h6Azs9oGxuzvpCPlIubOOjtndzSSByBGmdgJwe_IjatT0hRf3SBtITfsue7f715p9kt0VG8ffzVBsi8ZbEhXSDcdAGikNkxvECPblucFDHFsyQBbQ-QsQtOEY5gEbhg6cNuySb4Z6MdW4stsTdkYYpFlYkHdzHmTXDoO-2DBL83VW7ilL6Q0eld0bDBhMOF3YwuaKn4qcIO90QCrzWPyCsE5yc-n7ZB3K2TKlZyIK5-vDP97S49VQq6AHi4IVEtwiw9bwo3TEVweP__lscNcjlDt0WUINg%3D&attredirects=0

  • พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562
    ส่ง 21 พ.ค. 2562 20:45 โดย Chonthicha buddeesuwan
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://kormor.obec.go.th/

http://www.local.moi.go.th/sub_law_11.htm
http://kormor.obec.go.th/page002.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html http://kormor.obec.go.th/page015.htm
http://kormor.obec.go.th/page004.html http://kormor.obec.go.th/page005.html
http://kormor.obec.go.th/page006.html http://kormor.obec.go.th/page007.html


power by dom