วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียน 
***************

คุณธรรมนำความรู้   เคียงคู่เทคโนโลยี   
ตามวิถีพอเพียง  เคียงข้างระบบประกันคุณภาพ  สู่การกระจายอำนาจบริหาร

Comments