ข้อมูลครู บุคลากรนายประพันธ์  ขันโมลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
               
         
                
                     นายนิคม  ปักกาเวสา                     นายสมชาย  ยมรัตน์                      นายอธิการ  สุขศรี                          นายสุรพงษ์  ศรีเศรษฐา
                   รองฯ กลุ่มงานวิชาการ           องฯ กลุ่มบริหารบุคคลและสินทรัพย์        รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป                 รองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

Comments