ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
            เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                              โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม
 
คะแนนสอบ  Pre-gifted ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
       
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ป.4-6)
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.1-3)
       
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดนครราชสีมา     

ภาพกิจกรรม

RSS Feed

RSS Feed