ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
            เรื่อง  การสอบวัดคุณภาพทางการเรียน Pre-Gifted P.W. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ขยายเวลารับสมัครสอบ 
Pre-Gifted P.W. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561

        ด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
จะจัดการทดสอบวัดคุณภาพทางการเรียน Pre-Gifted P.W ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2560 ใน ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสนามสอบแก่ผู้ที่สนใจ ต้องการทดสอบความรู้
ความสามารถของตน เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน และสำหรับเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ ในโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารและโรงเรียนต่าง ๆ  ดังรายลายเอียดด้านล่างนี้
 
ประกาศรับสมัครสอบ     รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัครบุคคล                รายละเอียดเพิ่มเติม 
ใบสมัครระดับชั้น            รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดนครราชสีมา     

ภาพกิจกรรม

RSS Feed

RSS Feed