วิสัยทัศน์

         วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่จิตสำนึกของความเป็นไทย

ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม
 

นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิต

                                                
                            
                                                พันธกิจ

                          1.  พัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน

                          2.  พัฒนาด้านการจัดการศึกษา

                          3.  พัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                          4.  พัฒนาด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                          5.  พัฒนาด้านมาตรการส่งเสริม

                                             เป้าประสงค์

                          1.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                          2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักหน้าที่   มีความรับผิดชอบ   มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

              3ครูผู้สอนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรอย่างมี

                   ประสิทธิภาพ จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับพื้นฐานและศักยภาพผู้เรียน

              4.  สถานศึกษามีอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีเทคโนโลยีทางการศึกษา

                   ที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

              5.  สถานศึกษาและชุมชน มีการประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้านComments