ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์   
ตั้งอยู่ที่  หมู่ 13  ตำบลโพนเพ็ก    อำเภอมัญจาคีรี     จังหวัดขอนแก่น     รหัสไปรษณีย์   40160
โทรศัพท์  -                           สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาลศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
เขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนสวาง หมู่ที่  7  และ บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 13 

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2548 โดยแยกมาจากโรงเรียนบ้านหนองไฮ  ในการดำเนินการครั้งแรก  ได้อาศัยศาลาการเปรียญ วัดอรัญญี  บ้านโนนสวางเป็นสถานที่ศึกษาชั่วคราว เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง 4   โดยมี  นายวีระพันธ์  พิมพ์ศรี เป็น ครูใหญ่  ได้ประกอบพิธีเปิดเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2496  มีจำนวนนักเรียน  71  คน  ครู  2  คนในปี  พ.ศ.  2497  คณะครูและชาวบ้านได้จองที่ดินมีเนื้อที่  11  ไร่  40  ตารางวา  สำหรับเป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  โดยชาวบ้านและคณะครูได้ร่วมกันบริจาคไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน ในปี  พ.ศ.   2500  ได้รับเงินงบประมาณสมทบเป็นเงิน  15,000  บาท  ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นขนาด   3   ห้องเรียน  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว        

        ในปี พ.ศ.  2528 ได้แยกสาขาออกไป 1 สาขา  คือ  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์สาขาห้วยหินเกิ้ง ซึ่งมิได้รับงบประมาณแต่อย่างใด  นายสัญญา  ป้องคำ  อาจารย์  2   โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์  นายบุญเลิศ ศรีสุกใส    หัวหน้าสำนักงานสวนป่ามัญจาคีรี และชาวบ้านห้วยหินเกิ้งได้ร่วมกันปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 3 ห้องเรียน จัดสร้างด้วยวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น  ตั้งอยู่บนเนื้อที่  25 ไร่ และเริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม  2529  จากชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   มีนักเรียน  15 คน  ครู   2  คนComments