ผู้บริหาร

นายบวร  ชัยนา   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ศษ..  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา        

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม   พ.2550 - จนถึงปัจจุบัน 
Comments