กรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ที่

ชื่อ - สกุล

กลุ่ม/ฝ่าย

ตำแหน่ง

1


ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการ

2


ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานกรรมการ

3


ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

4


ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

5


ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

6


ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

7


ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

8


ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

9


ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

10


ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

11


ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

12


ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

13


ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

14


ผู้แทนครู

กรรมการ

15


ผู้แทนครู

กรรมการและเลขานุการ

 

               

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตะโละใส
 
Comments