ครู บุคลากร

นายธวัชชัย  มีชำนาญ
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางปภาดา จันทร์วิเศษ
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางนิภาพร ปิตานุวัฒน์
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายประจวบ หมอกไชย
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสุพจน์ ช่างปรุง
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางยุพร เจ็กท้าว
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายจิรพัฒน์  โนราช
ครู

นายสมรัตน์ พานอ้น
ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าโรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ สาขาห้วยหินเกิ้ง

นาง  หมอกไชย
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอรพินธุ์  ตู้บุดดา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพนิดา ตาแก้ว
เจ้าหน้าที่ธรุการ
Comments