ทีมวิทยากร ขยายผล DLIT
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

http://gg.gg/dlit_ses26

link google App

 1.ผอ.อุทิน  นิติกานต์การุณ ศึกษานิเทศก์
2. ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา ศึกษานิเทศก์

3. ศน.เอมอร จันทนนตรี ศึกษานิเทศก์
4. ศน.ไวรัช  ตะวัน 
ศึกษานิเทศก์

5. ศน.วราภรณ์  คชโคตร ศึกษานิเทศก์

 
6. ศน.ชาต เข็มพิลา
ศึกษานิเทศก์

 

7. ดร.ฐิตารีย์  วิลัยเลิศ ศึกษานิเทศก์


8. อ.พิทักษ์  อักษร
ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม

9.อ.วันชัย  ภิบาล 
ครูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
10. อ.ดาวใจ ศรีสองเมือง
ครูโรงเรียนบรบือ
11. อ.สมพร เหล่าทองสาร   
ครูโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  
                                                      
12. อ.วิทยา  ศรีพันชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26