หน้าแรก


  1. ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 ประเภททั่วไป
  2. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ที่มีศักยภาพเรียนต่อโรงเรียนวาปีปทุม
    ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 439 คน แสดงความจำนงเรียนต่อและเลือกแผนการเรียนแล้ว
  3. แผ่นพับรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ประเภททั่วไป   << ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1 >>
  4. แผ่นพับรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ประเภททั่วไป  << ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.4 >>
  5. คำสังคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559