ประวัติโรงเรียน

       ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน ยางวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่  25  หมู่  6  ถนน  ไทย-นิวซีแลนด์  ตำบล ยาง  อำเภอ บรบือ              จังหวัด มหาสารคาม     รหัสไปรษณีย์ 44130  โทรศัพท์ 0-43706863  โทรสาร   0-43706863 Website   https://sites.google.com/a/ses26.go.th/ayang/

          เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ม.1   ถึงระดับ   ม.6

          มีเขตพื้นที่บริการ 32    หมู่บ้าน  ได้แก่

                   1) ตำบลหนองม่วง = บ้านเขวาน้อย บ้านโนนม่วง บ้านโนนกลาง บ้านดงมัน บ้านขี้เหล็ก บ้านหนองแวง-หนองตุ

                   2) ตำบลยาง = 15 หมู่บ้าน หมู่ 1- หมู่ 15

                   3) ตำบลบัวมาศ = หมู่ที่ 1, 2, 5, 8

                   4)  ตำบลแคน = บ้านโคกใหญ่ บ้านดู่  บ้านป่าจิก  หัวนาไทย  บ้านแวงเหล่า  บ้านเก่าน้อย บ้านแคน

ประวัติของสถานศึกษา 

          โรงเรียนยางวิทยาคมก่อตั้งเมื่อ ปี พ.. 2536 เป็นสาขาของโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลา จำนวนนักเรียน 90 คนโดยมี นายสังคม  โคตรสีเขียว เป็นผู้ประสานงาน  ปี พ.. 2540 วันที่ 8 พฤษภาคม พ..  2540 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีชื่อว่า โรงเรียนยางวิทยาคม โดยมี นายสังคม  โคตรสีเขียว เป็นอาจารย์ใหญ่  ปี  พ.. 2545 ประเมินข้าราชการครู สายบริหารตามเกณฑ์คุณภาพ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ตำแหน่ง คือ

นายสังคม     โคตรสีเขียว       เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคม

นายมนูญ      บุญไชย           เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคม

ประวัติผู้บริหารสถานศึกษา

ปี  พ.ศ. 2536 - 2540    นายสังคม  โครตสีเขียว  ผู้ประสานงาน

ปี พ.ศ. 2540 – 2545    นายสังคม  โครตสีเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคม

ปี  พ.. 2546 – 2550   นายมนูญ  เพชรมีแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคม

ปี  พ.ศ. 2550 – 2556   นายนิพนธ์  ยศดา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคม

ปี  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  นางพิศมัย  จำนงพิศ  ผ้ำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคม

Comments