::HOME::สถานที่จัดมหกรรมวิชาการงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สพม.33  วันที่ 8 กันยายน 2560  
ณ  โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์

สถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ 9-10 กันยายน 2560  

ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

Comments