::HOME::สถานที่จัดมหกรรมวิชาการงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สพม.33  วันที่ 10 กันยายน 2561  
ณ  โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์


สถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ 8-9 กันยายน 2561  

ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล โรงเรียนมหิธรวิทยา

Comments