Genel Olarak Halka Açık Şirketler

Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in uygulanması hakkında

11 Mar 2009 01:35 tarihinde yonetici yonetici tarafından yayınlandı   [ 11 Mar 2009 01:38 güncellendi ]

 

(2008/48 sayılı Kurulumuz Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 41 sayılı

Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında

Tebliğ’in (Tebliğ) uygulanması ile ilgili olarak Kurulumuza ulaşan talep ve önerilerin

değerlendirilmesi neticesinde, aşağıdaki hususların kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

1. Tebliğ’in değerleme yükümlülüğüne ilişkin hükümlerinde atıf yapılan değerleme işlemini

gerçekleştirecek kuruluşlara ilişkin olarak;

a. İşlemin gayrimenkul değerlemesini içermesi durumunda, değerleme hizmeti,

Seri:VIII No:35 “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti

Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında

Tebliğ hükümleri çerçevesinde listeye alınmış gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından

verilecektir.

b. Gayrimenkul dışındaki varlıklara ilişkin değerleme hizmetleri ise; Kurulumuzun

17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı kararında belirtilen nitelikleri taşıyan kurumlar tarafından

verilecektir. Ancak bağımsız denetim kuruluşları, denetimini üstlendikleri şirketlere aynı

dönemde, sadece Tebliğ’in 5’inci maddesi kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden

işlemlerin değerlemesi ile sınırlı olmak kaydıyla değerleme hizmeti verebileceklerdir.

2. Konsolide finansal tablo hazırlamakla yükümlü olan halka açık anonim ortaklıkların,

konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri bağlı ortaklıkları ile yaptıkları ve Tebliğ’de belirtilen

şartları taşıyan işlemler için de değerleme yaptırmaları zorunludur. Ayrıca halka açık anonim

ortaklık statüsündeki ana ortaklıkların konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri bağlı

ortaklıkları tarafından, halka açık olsun veya olmasın ana ortaklık dışındaki ilişkili taraflar ile

yapılan ve Tebliğ’de belirtilen şartları taşıyan ilişkili taraf işlemleri için de değerleme raporu

hazırlanması, bu nitelikteki işlemlerin %10’luk eşiği aşıp aşmadığının belirlenmesinde ise ana

ortaklığın konsolide finansal tablolarının esas alınması gerekmektedir.

3. Tebliğ’de belirtilen %10’luk eşiğin altında kalan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için

yönetim kurulu kararı aranmayacaktır.

4. Ortaklıkların ilişkili tarafları ile yaptıkları işlemlerde, yıl içinde ilgili şartların değişmesi

durumunda, değişim aşamasında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmaksızın, yılsonunda

hazırlanacak gözden geçirmeye ilişkin raporda, değişen şartlar ve değişim gerekçesi ile bu

gerekçenin kabul edilebilir olup olmadığı, diğer bir ifadeyle yeni şartların adil ve makul olup

olmadığına ilişkin görüş bildirilecektir.

5. Halka açık anonim ortaklık statüsündeki bankalar açısından, değerleme işlemlerinde esas

alınan %10’luk eşiğin hesaplanmasında konsolide finansal tablolar esas alınacaktır.

 

Önceki Kararlar

11 Mar 2009 01:33 tarihinde yonetici yonetici tarafından yayınlandı

Kararların tamamı halen yürürlüktedir.

 

İLKE KARARI (16.12.1987 tarih ve 751 sayılı Kurul Kararı)

Esas sözleşmelerinde tahvil ihracı ile ilgili olarak “ödenmiş sermayesi kadar”, “ödenmiş sermayesi miktarında”, “ödenmiş sermayesi nispetinde” genel kurul kararıyla tahvil ihraç edebilir veya benzeri ifadeler bulunan anonim ortaklıklar, üç yıl üst üste kâr etmiş olsalar dahi, Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen tahvil çıkarma sınırının 6 katına kadar yükseltilmesi uygulamasından yararlanamazlar.

 

İLKE KARARI (16.12.1987 tarih ve 752 sayılı Kurul Kararı)

Anonim ortaklığın genel kurulunca tahvil ihracı için yetkilendirilen yönetim kurulu, 1 yıllık süre zarfında aynı genel kurul kararına dayanarak birden çok tertip tahvil ihracı için Kurulumuza başvuruda bulunabilir.

 

İLKE KARARI (25.12.1987 tarih ve 773 sayılı Kurul Kararı)

Diğer şirket türlerinden anonim şirket haline dönüşen şirketler, 3 yıl üst üste kâr etmiş olsalar dahi, anonim şirkete dönüşmelerinin üzerinden 3 yıl geçmeden Bakanlar Kurulu Kararı ile anonim şirketlere tanınan haktan yararlanamazlar.

 

İLKE KARARI (1995/1 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Kurulumuza kayıt için yapılacak başvurularda bilgi ve belge noksanlıklarının giderilmesi için yazılarda “30 gün içinde yazımızda belirtilen tüm eksiklerin giderilmediği takdirde, başvuruların işlemden kaldırılacağının bildirilmesine” ve uygulamanın belirtilen doğrultuda yönlendirilmesine karar verilmiştir.

 

İLKE KARARI (1995/3 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Esas sermaye sistemindeki şirketlerin, Kurul’dan esas mukavele tadil tasarısı için uygun görüş aldıktan, bir yıl hatta bir yılı aşan süreler içinde hisse senetlerinin kayda alınması talebi ile müracaat ettikleri, bu süre içinde de sermaye artırımlarında Kurul’un Seri: 1, No: 13 Tebliği uyarınca dikkate alınması gereken fon tutarlarında değişiklikler olduğu gözlenmekte,

Bu nedenle;

a) Sermaye maddesi değişiklik tasarılarına uygun görüş verilirken, Şirketlere madde tadil tasarısının 6 ay içinde genel kuruldan geçirilerek, Kurul’a hisse senetlerinin kayda alınması talebiyle müracaat edilmemesi halinde, yeniden uygun görüş alınması gerektiğinin duyurulması,

b) Seri: I, No: 13 Tebliğimizin 22’nci maddesi 2’nci fıkrası ile esas sermaye sistemindeki şirketlerde aranılan, sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanım tarihi itibariyle, en az nakit artırım kadar yeniden değerleme değer artış fonundan sermayeye ekleyerek ortaklara bedelsiz hisse senedi dağıtma yükümlülüğünün,

Kurulumuzdan esas sözleşme değişikliği için uygun görüş alındığı tarih itibariyle, mevcut yeniden değerleme değer artış fonu esas alınarak uygulanması,

Ancak, 12. ayda yeniden değerleme değer artış fonunun belirlendiği dikkate alınarak, 12. ayda verilecek sermaye maddesi değişiklik tasarılarında oluşacak yeni fonun dikkate alınması,

c) Seri: I, No: 13 Tebliğimizin 10. maddesi nedeni ile, kayıtlı sermaye sistemindeki şirketlerin sermaye artırımında aranılan rüçhan hakkı kullanımının başlangıç tarihi itibariyle, en az nakit artırım kadar yeniden değerleme değer artış fonundan sermayeye ekleyerek ortaklara bedelsiz hisse senedi dağıtma yükümlülüğünün, hisse senetlerinin kayda alınması talebiyle Kurul’a müracaat tarihindeki mevcut yeniden değerleme değer artış fonu dikkate alınarak uygulanması,

gerektiğine karar verilmiştir.

 

 

 

İLKE KARARLARI (1996/6 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1) Esas sözleşme değişiklikleri için ön izin almayan anonim ortaklıkların halka arz başvurularının değerlendirilmemesine karar verilmiştir.

 

İLKE KARARLARI (1996/8-9 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1) 04/01/2001 tarih ve 1/7 sayılı Toplantısında alınan kararla değiştirilmiştir.

(i) Şirket genel kurullarının birinci temettü dağıtılmamasına karar vermeleri halinde bu tutarın hesaplanıp ayrıldıktan sonra olağanüstü yedek akçelere eklenmesi gerektiğine,

(ii) Birinci temettü ayrılmasının dağıtma zorunluluğu doğurmayacağı, burada esas olunan bu tutarın ayrılarak Şirket bünyesinde korunması olduğuna,

(iii) Şirketlerin yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılabilmesi için, öncelikle SPKn'nun (15/2) ve TTK'nun (472) nci maddeleri çerçevesinde asgari dağıtılabilir karın % 50'si oranındaki temettüün ayrılması, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılması gerektiğine,

karar verilmiştir.

 

İLKE KARARLARI (1996/16 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1) Kurulumuzun Seri: IV, No: 11 “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Seri: IV, No: 13 “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların İştirak Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ”, Seri: IV, No: 14 “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların İştirak Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Seri: IV, No: 16 “Seri: IV, No: 11 Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in dayanağı olan 558 sayılı KHK’nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal kararının 24.3.1996 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle uygulanmayacağına,

2) (Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğ’in yürürlüğe girmesiyle geçerliliğini yitirdiğinden metinden çıkartılmıştır.)

karar verilmiştir.

 

İLKE KARARLARI (1996/49 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1) Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin genel kurul kararlarının sermaye artırım niteliğinde olmayıp, sadece bir ana sözleşme değişikliği kararı olmalarına rağmen, her halükarda imtiyazlı pay sahiplerinin imtiyazlarını ihlal eder nitelikte olmaları nedeniyle, imtiyazlı pay sahipleri kurulu veya kurullarınca da onandığına ilişkin kararın esas sözleşme değişikliği kararı ile birlikte Kurul’a sunulmadıkça, Şirket sermaye artırım taleplerinin incelemeye alınmayacağı, hususunun ilke kararı olarak kabulüne karar verilmiştir.

 

İLKE KARARLARI

(Kurulumuzun 13.2.1997 tarih ve 5/116 sayılı Kararı)

Finansal kiralama şirketlerinin asıl faaliyetleri gereği kiralamak üzere satın aldıkları gayrimenkuller ile kiralama sözleşmesinin sonunda kiracıya satılan gayrimenkulleri Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği kapsamına girmemesi nedeniyle ekspertiz şirketlerine değerleme yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır. Ancak, kiralamak üzere değil de kendi kullanımları için satın aldıkları, kendi kullanımlarında olup da sattıkları, bir başka şirkete ayni sermaye olarak koydukları gayrimenkuller için Tebliğ kapsamına girmesi sebebiyle ekspertiz şirketlerine değerleme yaptırmaları gerekmektedir.

 

İLKE KARARLARI (1997/18 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1) (Kurulumuzun 30.4.1997 tarih ve 13/626 sayılı İlke Kararı)

TTK madde 466 f.2/1 hükmü uyarınca emisyon primlerinden elde edilen kazanç, kanuni yedek akçenin olağanüstü kaynakları arasında sayılmıştır. TTK md. 466/3 hükmü uyarınca, kanuni yedek akçe esas sözleşmede yer alan esas sermaye rakamınnı yarısını geçmedikçe, belirtilen amaçlar dışında hiçbir husus için kullanılamaz. Ancak, emisyon primlerinin sermayeye dönüşmesi ve bedelsiz hisse senetlerini karşılık teşkil etmesi halinde, emisyon priminin sermaye sıfatını alarak şirket bünyesinde ve malvarlıkları arasında kalması nedeniyle, şirket malvarlığının azalmaması, sermayeye dönüşmeden önceki miktar ve seviyesini aynen muhafaza etmesi hususları dikkate alınarak, emisyon primlerinin, mevcut ortaklara bedelsiz hisse senedi karşılığı teşkil edecek şekilde sermayeye ilave edilebileceğine karar verilmiştir.

 

2) (Kurulumuzun 30.4.1997 tarih ve 13/581 sayılı İlke Kararı)

Kurulumuz kaydında bulunan anonim ortaklıkların maddi duran varlıklarını Vergi Usul Kanunu’nu mükerrer 298’inci maddesi hükümleri dışında, Türk Ticaret Kanunu’nun 324’üncü maddesinin 2’nci fıkra hükmü uyarınca Ticaret Mahkemesi kararına göre değerlemelerinin, ancak bu madde hükmü kapsamında yapılacak işlemler sırasında düzenlenecek mali tablolar yönünden kabul edilebileceğine, bunun dışında maddi duran varlıkların değerlemesinde Kurulumuzun Seri: XI, No: 1 Tebliğinde belirlenen standartlara uyulması gerektiğine, karar verilmiştir.

 

İLKE KARARLARI (1997/23 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1) Kurulumuzun 2.6.1997 tarih ve 16/843 sayılı İlke Kararı

Kurulumuza gönderilen tüm resmi yazılarda, şirket kaşesine ilaveten yazıyı imzalayan yetkilinin adı, soyadı ve görev unvanının yeralması gerektiğine ve bu özellikleri taşımayan yazıların kurumlarına iade edilmesine karar verilmiştir.

 

İLKE KARARLARI (1999/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nin “ÖZEL DURUMLAR” başlığı altında yayımlanmıştır.)

1) Kurulumuzun 11.1.1999 tarih ve 4/34 sayılı kararı

Kurulumuzun 11.01.1999 tarih ve 4/34 sayılı toplantısında halka açık anonim ortaklıkların kanuni yedek akçelerin ayrılmasında;

a) Birinci tertip kanuni yedek akçe matrahı olarak vergi sonrası oluşan kardan varsa geçmiş  yıl zararları düşüldükten sonra kalan safi kar ve/veya net kar tutarının esas alınması,

b) İkinci tertip kanuni yedek akçe ile ilgili olarak SPKn’daki düzenlemelerin TTK’nun ikinci tertip kanuni yedek akçenin ayrılmasına ilişkin hükümlerini bertaraf eder nitelikte olmadığı gözönüne alınarak, ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında esas alınacak matrahın belirlenmesinde, TTK’n’nun md. 466/f.2 no 3 hükmünde belirtilen ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5’inin esas alınması,

c) İkinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, pay sahipleri için ödenmiş /çıkarılmış sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda birinin esas alınması,

d) Hisse senetleri Borsa’da işlem gören ortaklıkların ortaklarına dağıtacakları kar payını, sermaye artırımı suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karları sermaye artırımında kullanarak bunların karşılığında hisse senedi vermesi durumlarında, söz konusu kar payları Şirket bünyesinden çıkmadığından, esasen yedek akçe de bir özsermaye olduğundan, ikinci tertip kanuni yedek akçenin ayrılmaması,

e) İkinci tertip kanuni yedek akçe ayırmayan veya eksik ayıran şirketlerin eksik ayrılan yedek akçe tutarının tamamını, karlılık durumunun uygun olduğu bir sonraki dönemde tamamlanmasının istenmesi ve eksik ayrılan ve/veya ayrılmayan kanuni yedek akçeler dolayısıyla ilgili kamu otoritelerine bildirimde bulunulması,

f) Yukarıda esaslara 31.12.1998 tarihi itibariyle düzenlenecek mali tablolardan geçerli olmak üzere uyulması, kararlaştırılmıştır.

 

İLKE KARARLARI (1999/7 sayılı SPK Haftalık Bülteninde “DUYURU” başlığı altında yayımlanmıştır.)

...........................................

iii) Kurulumuzun 24.2.1999 tarih ve 20/216 sayılı kararı

(1999/50 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanan “(3) no.lu Duyuru” ile uygulaması isteğe bırakılmıştır.)

a) Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerin 30/6/1999 tarihli ara mali tablolarından başlamak üzere yıllık ve 6 aylık ara mali tablolar ile mali tablo dipnotlarını ve gözetim kapsamında Kurulumuzca ihtiyaç duyulan ek mali açıklamaları düzenleyerek İMKB Başkanlığı’na göndermelerine,

b) İMKB Başkanlığının gönderilen mali tabloları, mali tablo dipnotlarını ve ek mali açıklamaları Borsa Bülteninde veya gerekli güvenlik önlemlerinin İMKB Başkanlığı’nca sağlanması koşuluyla elektronik ortamda kamuya açıklayabileceğine,

c) Ek mali açıklamaların, bağımsız denetime tabi olan yıllık ve 6 aylık ara mali tablolarla birlikte Kamuya açıklanacak olması sebebiyle doğruluğundan bağımsız denetim kuruluşlarının sorumlu olduğunun kamuya duyurulmasına,

karar verilmiştir.

 

DUYURU (1999/28 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

1- Kurulumuzun 29.07.1999 tarih ve 71/922 sayılı kararı.

Hisse senetleri İMKB’nda işlem gören şirketlerin muhasebe uygulamalarında ve bu uygulamaların mali tablolara yansıtılmasında karşılaşılan sorunların açıklığa kavuşturulması amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

- Kurulumuzun “Seri: XI, No: 1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ”inin 23. maddesinin üçüncü fıkrasının “Üretim düzeyinin düşük olduğu dönemlerde ve atıl kapasite bulunması durumunda atıl kapasiteye düşen sabit genel üretim giderleri üretim maliyeti dışında tutulur. Üretim kapasitesine ilişkin veriler önceden belirlenen esaslara göre tutarlı bir biçimde uygulanır” hükmü uyarınca, üretimin olmadığı dönemde tahakkuk eden sabit genel üretim giderlerinden her ne suretle olursa olsun üretim maliyetine pay verilemeyecektir.

- Üretimden bağımsız olarak katlanılan sabit genel üretim gideri niteliğindeki giderler ilgili dönemlerde sonuç hesapları ile ilişkilendirilmek suretiyle gelir tablosunda “Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları”na yansıtılacaktır.

Duyurulur.

2- Kurulumuzca 24.02.1999 tarih ve 20/216 sayılı karar ile onaylanan ve 05.03.1999 tarih ve 42 no’lu Borsa Bülteninde ilan edilen, mali tablo dipnotları ve ek mali açıklamalar formatları ile ilgili yeni uygulama esaslarını, İ.M.K.B. Başkanlığının 21.07.1999 tarih ve 1/13198 sayılı yazısında yer alan hususlar çerçevesinde, 27.07.1999 tarih ve 70 sayılı toplantısında yeniden değerlendiren Kurulumuz;

Yeni mali tablo dipnotu ve ek mali açıklamalar formatlarının uygulama zorunluluğunun 31.12.1999 tarihli mali tablolardan itibaren başlamasına; ancak, doğruluğu bağımsız denetim şirketinin sorumluluğunda olmak koşulu ile söz konusu yeni mali tablo dipnotu ve ek mali açıklamalar formatlarının, isteğe bağlı olarak, 30.06.1999 tarihli mali tablolardan itibaren uygulanabileceğine,

karar verilmiştir.

 

DUYURULAR (1999/50 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1)               Kurulumuzun 29.12.1999 tarih ve 125/1477 sayılı kararı

   (Konuya ilişkin düzenleme her yıl yenilendiğinden metinden çıkartılmıştır.)

Seri: IV, No: 1 sayılı Tebliğ’in 7’nci maddesinin birinci fıkrasındaki esaslar çerçe-vesinde hesaplayacakları birinci temettüün nakden dağıtım zorunluluğunun getirilmesine,

karar verilmiştir.

 

İLKE KARARI

Kurulumuzun 6.1.2000 tarihli ve 2/7 sayılı kararı

Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerin, yurt dışında gerçekleştirecekleri gayrimenkul alım satım işlemlerinde ekspertizi ilgili ülkedeki “yasal yetkili kişi ya da kurumlara” yaptırmaları mümkündür.

 

DUYURU (2000/3 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

1) Kurulumuzun 18.1.2000 tarih ve 7/45 sayılı kararı.

Limited şirketten anonim şirkete dönüşerek halka açılmak üzere başvuruda bulunan ortaklıklar için;

a) İMKB Kotasyon Yönetmeliği’nin 9/A-1-2 maddesinin (b) bendinde belirtilen “Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş olması (halka açıklık oranı %25 ise 2 yıl geçmiş olması)” koşulunun değerlendirilmesinde, tür değişikliğinin TTK’nun 152. maddesi çerçevesinde yeni bir şirket yaratmadığı ve eski şirketin hükmi şahsiyetinin bir kısım değişikliklerle aynen devam ettiği dikkate alınarak, kuruluş tarihi olarak tür değişikliği öncesinde mevcut olan limited şirketin kuruluşunun esas alınabileceği,

b) Kotasyon Yönetmeliği’nin 9/A-1-2 maddesinin (c) bendinde belirtilen “Başvuru tarihi itibariyle ard arda 2 yılda vergiden önce kar etmiş olması (halka açıklık oranının %25 ise son bir yılda kar etmiş olması)” koşulunun değerlendirilmesinde limited şirketlerle anonim şirketlerin tabi oldukları vergi mevzuatı ve muhasebe düzeni açısından aralarında bir farklılık olmadığı dikkate alınarak, tür değişikliği öncesine ait mali tabloların esas alınabileceği,

hususlarının İMKB Başkanlığı’na bildirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

DUYURU (2002/4 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

 

(25/01/2002 tarih ve 7/95 sayılı Kurul kararı ile öngörülen düzenleme; komisyon oranlarına ilişkin 2/7/2004 tarih ve 27 sayılı Kurul kararı ile güncelliğini yitirdiğinden metinden çıkartılmıştır.)

 

DUYURU (2002/6 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun 07/02/2002 tarih ve 9/181 sayılı kararı.

FUTBOL KULÜPLERİNİN HALKA AÇILMASI İÇİN BELİRLENEN İLAVE   KRİTERLER

1. Faaliyet İle İlgili Kriterler:

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 7. maddesinin 8. Bendi gereğince, anonim şirketin, sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunması ve sadece bu faaliyetlerle bağlantılı olarak elde edilecek;

a) stadyum maç hasılatı,

b) stadyum kira gelirleri,

c) isim hakkı gelirleri,

d) radyo ve televizyon yayın gelirleri,

e) forma saha için reklam gelirleri,

f)  sponsorluk gelirleri,

g) sadece idman ve spor faaliyeti yapanlara ve izleyicilere hizmet vermek üzere spor tesislerinde bulunan büfelerin gelirleri

kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.

Yukarıdaki faaliyetlerin dışında herhangi bir (markalı ürün satışı dahil) faaliyetin bulunması halinde şirket Kurumlar Vergisi mükellefi olacaktır. Bu husus, izahname ve sirkülerde açıklanacak ve Maliye Bakanlığı'na bildirilecektir.

Söz konusu muafiyetten yararlanmak için futbol takımının kulüp tarafından anonim şirkete kiralanması veya devredilmesi (süreli veya süresiz, bedelli veya bedelsiz) gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklar devir veya satın alma yolu ile anonim şirkete geçebilir veya uzun vadeli sözleşmelerle şirkete kiralanabilir. Belirtilen hakların kiralama yolu ile geçmesi durumunda, yapılan sözleşmelere ilişkin bilgilere halka açılma sırasında yayımlanacak izahnamelerde yer verilecektir. Söz konusu hususlar Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilerek, federasyondan alınacak onay yazısı Kurula sunulacaktır.

2. Aktif Yapısına İlişkin Kriterler:

Yukarıda belirtilen hakların kira yoluyla devir alınması durumunda, diğer anonim şirketlerden farklı olarak herhangi bir hak veya varlık bulunmayacaktır.

Söz konusu hakların devir yoluyla alınması durumunda, anonim şirketin aktifinde diğer şirketlerden farklı olarak aşağıdaki varlıklar bulunacaktır:

a) Futbolcu bonservisleri,

b) İsim hakları (patent, marka, lisans vb.),

c) İdman tesisleri, stadyum vb. faaliyet ile ilgili gayrimenkuller ve bunların kullanım hakkı.

Yukarıda b ve c bendinde belirtilen varlıkların devir işleminden önce, SPK'nın inceleme hakkı saklı kalmak kaydıyla ve SPKn 15'inci maddesi kapsamında örtülü kazanç aktarımına sebep olmayacak şekilde, değer tespitinin iki bağımsız denetim şirketi (gayrimenkuller için Kurulumuz listesinde bulunan gayrimenkul ekspertiz şirketi) tarafından yapılması zorunludur.

3. Pasif Yapısına İlişkin Kriterler:

Şirketlerin sahip oldukları varlıklar ve haklar üzerinde, Şirket sermayesinin %51'inden fazlasına ve/veya yönetim ve denetim imtiyazını haiz hisse senetlerine sahip olmaları nedeniyle şirket yönetiminde kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket ve kulübün yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, kulüp ve kulüp ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü şahısların borcunu teminen temlik, kefalet, ipotek ve ayni hak tesis edememesini sağlamak üzere, ilk genel kurulda ana sözleşmeye hüküm konulması zorunludur.

4. Gelir Yapısına İlişkin Kriterler:

Tribün gelirlerinin şirkete devredilmesi, teberrulu bilet satışı yapılması gibi uygulamalarda elde edilen gerçek hasılatın takibini sağlayacak muhasebe ve kayıt düzeninin kurulması zorunludur.

5. Özel Durum Açıklamaları:

Seri: VIII, No: 20 Tebliği'nde düzenlenen hususlara ek olarak yapılması ereken özel durum açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

1. Futbolcu Transferlerinin Açıklanması:

Şirketin en son mali yıla ilişkin gelir tablosundaki esas faaliyet karının %5'ini aşan miktarlarda, futbolcu satın alınması/satılması, kiralanması/kiraya verilmesi, takas edilmesi durumlarında, söz konusu görüşmeler sonuçlandığında, kesinleşen hususlarda, sözleşme imzalanmadan önce gerekli özel durum açıklamasının yapılması zorunludur. Yapılacak açıklamada asgari, ödenecek her türlü ücretlere, sözleşme süresine ve sözleşmede bulunan ve tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek tüm özel şartlara yer verilmesi zorunludur.

2. Futbolculara İlişkin Açıklamalar:

Takımın performansını önemli derecede olumsuz yönde etkileyecek sakatlık, hastalık ve iş göremezlik gibi durumlarda, futbolcunun bu nedenlerle futbol oynayamayacağı süreye ilişkin bilgilerin açıklanması zorunludur.

3. Teknik Yönetime İlişkin Açıklamalar:

Takımın teknik yönetiminin değişmesi ve yeni teknik ekiple görüşmelere başlanılması halinde, görüşmeler sonuçlandığında, kesinleşen hususlarda sözleşme imzalanmadan önce gerekli özel durum açıklamasının yapılması zorunludur.

4. Gelir Kayıplarına veya Sözleşme Fesihlerine / İmzalanmasına İlişkin Açıklama:

Şirketin en son mali yıla ilişkin gelir tablosundaki esas faaliyet karının %5'ini aşan gelirlerin kaybına sebep olacak gelişmelerin ortaya çıkması veya kaybedilmesi, veya bu tutarlardaki yeni sözleşmeler düzenlenmesi durumlarında da özel durum açıklaması yapılması zorunludur.

5. Diğer Açıklamalar:

Türkiye Futbol Federasyonu, FİFA veya UEFA tarafından alınan ve Şirket'in gelirlerini ve doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkileyebilecek önemdeki kararların kulübe bildirildiği tarihte, şirket tarafından açıklanması zorunludur. Bu konudaki  sorumluluk şirkete aittir.

6. Futbolcuların Bonservis Bedelleri İle Ücretlerinin Mali Tablolara Yansıtılması:

1. Başka Kulüplere Yapılan Ödemeler:

a) Bonservis Bedeli:

Maliye bedeli ile bilançoda "Maddi Olmayan Duran Varlıklar - Haklar" kaleminde gösterilecek ve sözleşme süresi içinde amorti edilecektir.

b) Şarta Bağlı Ödemeler :

Mali tabloların kesinleşme tarihinden önce makul bir şekilde ve makul oranda tahmin edilebilmesi halinde tahakkuk ettirilmesi ve mali tablolara yansıtılması gerekir. Belli bir öneme sahip olan ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı hususlar dipnotlarda açıklanır.

2. Futbolculara Yapılan Ödemeler:

a) Peşin Ödemeler:

"Peşin Ödenen Giderler" olarak bilançoda aktifleştirilecek ve sözleşme süresince dönem giderine atılmak suretiyle itfa olunacaktır.

b) Dönemsel Ödemeler (Aylık, Prim vb.):

Giderin tahakkuk ettiği dönemde gelir-gider tablosuna yansıtılacaktır.

3. Futbolcu Satışı:

Sözleşmesi devam eden futbolcuların başka bir kulübe satılması durumunda elde edilen gelirler gayri maddi hakkın satışı olarak değerlendirilecektir.

4. Futbolcuların Sakatlanması:

Futbolcuların bir daha oynayamayacak şekilde sakatlanması veya hastalanması gibi durumlarda, futbolcuların lisans hakları için karşılık ayrılması zorunludur.

5. Sigorta Zorunluluğu

Aktifinde futbolcu sözleşmesi veya bonservisi bulunan şirketler için, futbolcuların bonservis veya sözleşme bedellerinden aşağı olmamak üzere sigorta ettirilmesi zorunludur.

 

DUYURU (2002/38 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

İLKE KARARI

(29.9.2002 tarih ve 44/1142 sayılı Kurul Kararı)

Nakit artırım dışında tüm iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir, bu durumda yapılacak ilk genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavan artırım kararı alınmak üzere Kurulumuza başvurulması gerekmektedir.

 

DUYURULAR (2003/3 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1. Kurulumuzun 10.01.2003 tarih ve 3/38 sayılı kararı

Ortaklara dağıtılacak birinci temettüün azalmamasını teminen, Kurulumuzun Seri: IV, “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ’inin 7’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “yıl içinde yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15.maddesinin son fıkrası kapsamına girmemesi” ne ilişkin hüküm çerçevesinde, “ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların birinci temettüe esas net dağıtılabilir dönem karının matrahına eklenmesi ve birinci temettüün bu matrah üzerinden hesaplanması"na ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir.

2. (10.01.2003 tarih ve 3/59 sayılı kararı ile öngörülen düzenleme; 19/12/2003 tarih ve 1505 sayılı Kurul kararı ile 2004 yılına ilişkin yeni asgari özsermaye tutarlarının belirlenmiş olması nedeniyle güncelliğini yitirdiğinden metinden çıkartılmıştır.)

 

DUYURU (2001/21 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Hisse senedi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa)'nda işlem gören şirketlerin, 31.03.2001 tarihli mali tablolarını Borsa'ya gönderme süresi sona ermiş bulunmaktadır.

TTKn.'nun 324'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında;

"Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa idare meclisi aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, umumi heyet bu sermayenin tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile iktifaya karar vermediği takdirde şirket feshedilmiş sayılır. Şirketin aktifleri, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde idare meclisi bu durumu derhal mahkemeye bildirmeye mecburdur. Mahkeme bu takdirde şirketin iflasına hükmeder. Şu kadar ki; şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine mahkeme iflas kararını tehir edebilir. Bu halde mahkeme, envanter tanzimi veya bir yediemin tayini gibi şirket mallarının muhafazası için lüzumlu tedbirleri alır."

hükmü yer almaktadır.

Hisse senetleri Borsa'da işlem gören şirketlerin 31.03.2001 tarihli mali tablolarını esas alarak yaptıkları/ yapacakları değerleme sonucunda TTKn.'nun 324'üncü maddesinin 2'nci fıkrası kapsamına girmeleri durumunda, Kanun hükmü çerçevesinde yaptıkları/yapacakları işlemler yönetim kurullarının sorumluluğundadır.

Şirketlerin TTK'nun 324 kapsamında yaptıkları işlemler hakkında pay sahiplerinin tam olarak zamanında bilgilendirilmesini teminen bundan sonra uygulanmak üzere, Seri: VIII, No: 20 Tebliği'ndeki değişiklik kapsamında yapılan çalışmalar da dikkate alınarak,

Yönetim Kurulunun TTK'nun 324'üncü maddesi çerçevesinde aldığı kararlar,

TTK'nun 324'üncü maddesi kapsamında yapılan tüm işlemler ve sonuçları hakkında,

Seri: VIII, No: 20 Tebliğimiz çerçevesinde özel durum açıklamasında bulunmaları gerektiği hususu Kurulumuzun 24.5.2001 tarih ve 25/674 sayılı toplantısında kararlaştırılmıştır.

 

DUYURU (2001/39 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1) Kurulumuzun 28.9.2001 tarih ve 45/1262 sayılı kararı.

a) Kurulumuzca daha önce TTK’nun 324’üncü maddesi kapsamında bulunan şirketlere yönelik olarak alınan kararlar saklı kalmak ve Kurulumuzun 24.05.2001 tarih ve 25/674 sayılı kararında değişiklik yaratmamak üzere, Şirketlerin TTKn’nun 324’üncü maddesi uyarınca düzenlenecek bilançonun hazırlanmasında esas alınan aktiflerde satış ve benzeri nedenlerle değişme olmadığı ve değerleme sonucunda oluşan fon gelecek dönemlerde oluşan/oluşacak sermaye kaybını karşılamaya yettiği sürece, yeni bir TTK 324 bilançosu düzenlemesi gerekmediğine; konuya ilişkin olarak mali tabloların Borsa Günlük Bülteni’nde ilan edildiği tarihler itibarıyla özel durum açıklamasında bulunması gerektiğine,

b) İhtiyari olarak yeni bir TTK 324 bilançosu düzenlenmesi halinde Kurulumuzun 24.05.2001 tarih ve 25/674 sayılı kararı gereğinin yerine getirilmesi gerektiğine,

karar verilmiştir.

 

DUYURU (2002/12 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun 21.03.2002 tarih ve 15/355 sayılı kararı.

Esas sözleşmelerinde genel kurul toplantılarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulacağı yönünde hüküm bulunan ortaklıklar için, Sermaye Piyasası Kanununun 11’nci maddesinin 7’nci fıkrasında belirtilen “halka açık anonim ortaklıkların Türk Ticaret Kanununun 388’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, ana sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa Türk Ticaret Kanununun 372’nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanacağı” hükmünün, ancak esas sözleşmelerinde gerekli değişikliklerin yapılmasının ardından uygulanabileceğine karar verilmiştir.

 

DUYURU (2002/19 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun 10.5.2002 tarih ve 22/632 sayılı kararı

TTK’nun 324’üncü maddesi kapsamında aktiflerinin satış fiyatları üzerinden değerlendiği bilanço hazırlayan ve ortaya çıkan değerleme fonunun sermaye kaybını karşılamaya yetip yetmediği konusunda kamuya daha önce özel durum açıklaması yapmış olan şirketlerin, Kurulumuzun 2001/21 sayılı Haftalık Bülteninde yeralan 24.05.2001 tarih ve 25/674 ile Kurulumuzun 2001/39 sayılı Haftalık Bülteninde yeralan 28.09.2001 tarih ve 45/1262 sayılı Kurul kararlarımızda herhangi bir değişiklik yapmamak üzere;

1) Satış fiyatları üzerinden değerlenen aktiflerinin değerlerini ve/veya aktiflerin satış fiyatlarıyla değerlenmesi sonucu ortaya çıkan değerleme fonlarını, bilançonun hazırlandığı tarihte enflasyon, döviz kurlarında meydana gelen değişim ve yeniden değerleme oranları gibi alternatif yöntemlerle tekrar değerlemelerinin ve bu şekilde hesaplanan değerleme fonunun sermaye kaybını karşılamaya yetip yetmediği konusunda kamuya özel durum açıklamasında bulunmalarının mümkün olmadığına,

2) Birinci madde kapsamında açıklama yapan şirketlerin en geç bir ay içinde kamuya açıklanan en son tarihli bilançoları için TTK 324 kapsamında yeni bir bilnaço hazırlayarak kamuya açıklamalarına,

karar verilmiştir.

 

İLKE KARARI

(29.9.2002 tarih ve 44/1142 sayılı Kurul Kararı)

Nakit artırım dışında tüm iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir, bu durumda yapılacak ilk genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavan artırım kararı alınmak üzere Kurulumuza başvurulması gerekmektedir.

 

DUYURU (2003/5 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun 24.01.2003 tarih ve 5/113 sayılı kararı

Kurulumuzun Seri: V, No: 59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinin 8’inci maddesinin (c) bendi çerçevesinde portföy yönetim şirketlerinin asgari ödenmiş sermayelerinin %15’ini İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nde devlet tahvili veya hazine bonosu şeklinde bloke edilmesine karar verilmiştir.

 

DUYURU (2003/12 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun 13.03.2003 tarih ve 13/291 sayılı kararı.

A) Seri: IV, No: 27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ”imizin 6’ncı maddesi uyarınca hesap dönemini izleyen 5’inci ayın sonuna kadar dağıtılması zorunlu asgari temettüün, %20 oranındaki birinci temettü olması, bu çerçevede şirketlerin taksitle temettü dağıtabilmelerinin;

Sermayesinin en az %50’si oranında nakit temettü dağıtacak şirketlerin bu haktan yararlanabilmesi,

Nakdi sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen hisse senetlerinin satış süresi içinde hesap dönemi sona eren (aynı tertip içinde eski ve yeni hisse ayrımı ortaya çıkan) şirketlerde temettü hakkı bulunan ve bulunmayan hisse senetlerinde olabilecek karışıklıklar nedeniyle nakit temettüün, hesap dönemini izleyen 5’inci ayın sonuna kadar bir defada ödenmesi,

Nakit temettü ödemelerinin en fazla iki taksitte gerçekleştirilmesi,

Temettüün ikinci taksidinin en geç Eylül ayı sonuna kadar ödenmesi,

Temettüün ilk taksidinin yeni pay alma kuponu, ikinci taksidinin ise kar payı kuponu karşılığında ödenmesi,

Temettüün her bir taksidinin brüt ve net olarak ayrı hesap edilmesi,

Ödemeler ile ilgili duyuruların Mevzuatımız hükümlerine göre yapılması,

esasları çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

B) Kurulumuz kararının, (A) bendinde yer alan koşulları sağlayan halka açık anonim ortaklık statüsünü haiz tüm şirketler için uygulanabilir olmasına,

karar verilmiştir.

 

DUYURU (2003/18 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1. İlk halka arz ve sermaye artırımlarında kullanılacak izahname ve sirkülerler ile hazırlama kılavuzlarının güncellenmiş halleri Kurulumuzun www.spk.gov.tr adresindeki web sitesinde yer almakta olup, duyuru tarihinden itibaren Kurulumuzca yapılacak başvurularda söz konusu izahname ve sirküler örneklerinin kullanılması esastır.

 

DUYURU (2003/27 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1.  Kurulumuzun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı.

Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliğimizin 7 nci maddesi uyarınca, halka açık anonim ortaklıkların yıl içerisinde yaptıkları bağışları ilgili yıla ilişkin olağan genel kurul toplantısında, ortaklarının bilgisine sunmaları gerekmektedir. Ancak, bu düzenlememizi bazı ortaklıklar genel kurul gündemine madde koyarak, bazı ortaklıklar da faaliyet raporunda bilgi vermek suretiyle yerine getirmektedirler. Uygulamada birliğin sağlanmasını teminen, ortaklıkların yıl içerisinde yaptıkları bağışları, yıllık olağan genel kurul toplantılarında ayrı bir gündem maddesi ekleyerek ortaklarını bilgilendirmeleri şeklinde yönlendirilmesine karar verilmiştir.

2.  Kurulumuzun 05.06.2003 tarih ve 29/692 sayılı kararı.

Hisse senetleri İMKB’nda işlem gören ortaklıkların mali tablolarının kesinleşme ve kamuya ilan tarihlerine ilişkin olarak; hisse senetleri İMKB’nda işlem gören ortaklıkların mali tablolarının ve bağımsız denetim raporlarının Kurulumuza ve İMKB’na gönderilmesine ilişkin nihai süreler ile genel kurul toplantısından önce ortakların bilgisine sunulmasına ilişkin mevcut mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

A)    Bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların, bağımsız denetim raporları ile birlikte en geç bu raporların sorumlu ortak başdenetçi tarafından imzalanarak kesinleştiği ve aynı gün içerisinde müşteri şirkete tevdii edilerek yine aynı gün içerisinde müşteri şirketin yönetim kurulundan geçirildiği,

B)    Bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloların ise, en geç Seri: XI, No: 3 sayılı Tebliğ’in 8’inci maddesi ile Seri: X, No: 16 sayılı Tebliğ’in 28/B maddesi hükümleri çerçevesinde ortaklık yönetim kurulu tarafından mali tabloların kabulüne dair kararın alındığı

tarihi izleyen ilk iş günü saat mesai saati bitimine kadar[1] ilgili şirketler tarafından en seri haberleşme vasıtaları ile Kurulumuza ve borsa bülteninde yayımlanmak üzere İMKB’na gönderilmesine karar verilmiştir.

 

DUYURU (2003/33 Sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1. Kurulumuzun 11.07.2003 tarih ve 36/849 sayılı kararı.

Seri: I, No: 26 “Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 17/A maddesinde düzenlenmiş olan raf kayıt sisteminin uygulama esasları Kurulumuzca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

 

1. Kapsam

Raf kayıt sisteminin hisse senetleri Borsa’da işlem gören ortaklıklarca kullanımı isteğe bağlıdır.

2. Raf Belgesi-İzahname

- Sistemde, temel olarak iki belge kullanılmaktadır: Raf belgesi ve izahname.

- Raf belgesi, ortaklığın faaliyeti, yönetimi, sermaye yapısı ve mali durumuna ilişkin bilgileri içermektedir. İzahname ise, halka arz prosedürü ve ihraç edilecek hisse senetlerine ilişkin bilgileri içeren bir metin olup, sadece ihraç sırasında kullanılmaktadır.

- Bu şekilde “raf belgesi” ve “izahname” birlikte değerlendirildiğinde, mevcut sistemdeki “izahname”yi oluşturmaktadır.

- Raf belgesi ve izahname örnekleri Kurulumuzun www.spk.gov.tr adresindeki web sayfasından temin edilebilir.

3. İlan ve Güncelleme

- Raf belgesi, İMKB’nin www.imkb.gov.tr adresindeki web sayfasında sürekli olarak yayımlanmak suretiyle tasarruf sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

- Belgenin en az yılda bir kez ilgili ortaklık tarafından güncellenmesi zorunludur.

- Güncellenerek tek metin haline getirilmiş ve yetkililerce onaylanmış raf belgesi yayınlanmak üzere, yıllık mali tablolar için Kurul tebliğlerinde öngörülen ilan ve bildirim yükümlülüklerinin son gününden itibaren 2 hafta içinde Kurula ve İMKB’ye gönderilir.

- Raf belgesinin yayın tarihinden sonra meydana gelen değişikliklerden özel durumlara ilişkin Tebliğ kapsamında açıklanması gereken bilgiler ile yeni tarihli mali tablolara, belge üzerinde yer alan linkler (bağlantılar) yoluyla ulaşılabilecektir.

- Halka arz esaslarını ve halka arz edilecek hisse senetleriyle ilgili bilgileri içeren izahname, Seri: I, No: 26 Tebliği’nde yer alan esaslar çerçevesinde ticaret siciline tescil edilerek, TTSG’de yayımlanacak, halka arz sırasında İMKB’nin www.imkb.gov.tr adresindeki web sayfasında bulundurulacaktır. Ayrıca, ihraç sırasında, izahname ve raf belgesi ilgili ortaklığın merkezi ve başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulacaktır.

- Raf belgesini yalnızca ihraç yapıldığı sırada Kurula onaylatma seçeneğini benimseyen ortaklıkların raf belgeleri, Kurulun onayını takiben İMKB’nin web sayfasında yayınlanır.

4. Sirküler

- Sistemde, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hisse senetlerini satın almaya daveti amacıyla sirküler yayımlanması uygulamasına devam edilecektir .

- Seri: I, No: 29 Tebliği ile değişik Seri: I, No: 26 Tebliği’nin 24’üncü maddesi uyarınca, sirkülerin, bir gazetenin Türkiye baskısı ile ortaklık merkezinin bulunduğu yerde çıkan en yüksek tirajlı iki mahalli gazeteden birinde ilan edilmesi gerekmektedir. Ortaklıklar, mahalli gazetede ilan yükümlülüklerini, ülke çapında dağıtılan gazetelerde ilan etmekle de yerine getirebilirler.

5. Kurul Onayı

- Raf belgesinin ortaklıklarca kurulumuza ilk kez iletildiğinde onay zorunluluğu bulunmaktadır.

- Raf belgesinin güncellenmesinden sonra Kurula onaylatılması ihtiyaridir.

- Ortaklıklar tarafından raf belgesinin güncellenmesinden sonra Kurula onaylatılması halinde, yeni bir güncelleme tarihine kadar yapılacak ihraçlarda raf belgesinin onayı gerekmemektedir.

- Ortaklıklar tarafından raf belgesinin güncellenmesinden sonra Kurula onaylatılmaması halinde ise, yapılacak ihraçlarda raf belgesinin onaylanması zorunludur.

- Raf belgesini yalnızca ihraç yapıldığı sırada Kurula onaylatma seçeneğini benimseyen ortaklıkların raf belgeleri, Kurulun onayını takiben İMKB’nin web sayfasında yayınlanır.

- Her durumda, raf belgesi, yalnızca İMKB’nin web sayfasında yayınlanacak, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı gerekmeyecektir.

 

DUYURU (2003/37 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun 06.08.2003 tarih ve 40 sayılı toplantısında, uygulamada genel bir sorun yaratması nedeniyle; Kurulumuz sermaye yeterliliği düzenlemeleri çerçevesinde teminatsız kalan alacaklara ilişkin olarak şüpheli alacak karşılığı ayrılması durumunda, söz konusu karşılık tutarının özsermaye kaleminden indirilmesi ve sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğü hesaplamasında oluşan mükerrer etkinin giderilmesi amacıyla, ayrılan karşılık tutarının sermaye yeterliliği tablolarında son üç aylık faaliyet giderleri arasında gösterilmemesi şeklinde uygulamanın yönlendirilmesine karar verilmiştir.

 

DUYURULAR (2003/46 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

.........................................

2. BBDK’nın enflasyon muhasebesi düzenlemeleri çerçevesinde mali tablo düzenleyen halka açık bankalar ile Kurulumuzun enflasyon muhasebesi düzenlemeleri çerçevesinde mali tablo düzenleyen halka açık şirketlerin sermaye artırımlarında izahname ve sirkülerlerinde verilen önceki dönem mali tablolarının karşılaştırma amacıyla düzeltilerek, izahnamede yer alan son dönem mali tablolarıyla aynı satın alma gücü cinsinden ifade edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda izahnamede yeralacak tüm mali tabloları kapsayacak şekilde, ölçü birimi (hangi tarihteki Türk Lirasının cari satınalma gücünün kullanıldığı) belirtilmelidir. Ancak enflasyon muhasebesine göre düzenlenmemiş önceki dönem mali tabloları, enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş mali tablolarla karşılaştırma amacıyla düzeltilemez.

Önceki dönem mali tablolarının düzeltilmesi, mali tabloların tüm kalemlerinin dönemin düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle yapılacağından, bağımsız denetim tekniklerinden aritmetik kontrol tekniğinin kullanılmasını gerektiren söz konusu işlem için ek bir bağımsız denetim raporu hazırlanmasına gerek olmayıp, bağımsız denetim kuruluşunun bağımsız denetimini gerçekleştirdiği önceki dönem mali tablolarına ilişkin düzeltme işleminin aritmetik kontrolünü yaparak izahnameyi onaylaması yeterlidir.

 

DUYURU: (2003/58 Sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1) Kurulumuzun 21.11.2003 tarih ve 60/1393 sayılı kararı.

 

Halka açık anonim ortaklıkların bölünmelerinde uyulacak esaslar

Bilindiği üzere, halka açık anonim ortaklıkların bölünmelerine ilişkin olarak Kurulumuzun Seri: I, No: 26 "Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 11'nci maddesinde, " Özelleştirme kapsamında olanlar dahil halka açık anonim ortaklıkların son bilanço aktif toplamının en az %15’i tahsis edilerek yeni ortaklık veya ortaklıklar kurulması veya tüzel kişiliklerinin sona erdirilerek yeni ortaklık veya ortaklıklar kurulması halinde, yeni ortaklık veya ortaklıkların hisse senetlerinin Kurul’a kaydettirilmesinin ve yeni kurulacak ortaklık veya ortaklıkların ortakları arasındaki sermaye dağılımı halka açık ortaklığın sermaye yapısından farklı ise, yetkili organlarca bölünmeye ilişkin karar alınmadan önce Kurul’dan onay alınmasının zorunlu olduğu" hükmü yer almakta olup, ayrıntılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca buna bağlı olarak Kurulumuzun Seri: IV, No: 9 "İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği" ile Seri: X, No: 16 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ" de de bölünmeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Diğer taraftan Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme işlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” ile de anonim ve limited şirketlerin kısmi bölünme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, halka açık anonim ortaklıkların bölünmelerine ilişkin esaslar Kurulumuzca ayrı bir tebliğ ile düzenleninceye kadar mevcut Tebliğ düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla bölünme işlemlerinde aşağıda belirtilen hususların uygulanmasına karar verilmiştir:

1) Halka açık anonim ortaklıklar bölünme işlemini yalnızca kısmi bölünme suretiyle gerçekleştirebileceklerdir.

2) Halka açık anonim ortaklıkların bölünmesinde, devralan ortaklığın anonim ortaklık olması ve bölünmenin yeni ortaklık ya da ortaklıklar kurulması yoluyla gerçekleştirilmesi zorunludur.

3) KVK Geçici md 28’de tam mükellef kurumların 31.12.2003 tarihine kadar üretim ve turizm yatırım veya işletme belgesine sahip turizm tesislerinin bu tesislere ilişkin gayrimenkullerinin tamamının veya bir kısmının teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim şirkete sermaye olarak konması halinde doğan kazancın kurum sermayesine ilave edilen kısmının kurumlar vergisinden istisna olduğu düzenlenmiş olup, KVK'nın ilgili hükmünün 31.12.2003 tarihine kadar geçerli olduğu ve KVK 38 uyarınca da tam mükellef bir şirketin aktifindeki gayrimenkullerin mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine konulmasının mümkün olduğu dikkate alınarak, bölünme işlemine ilişkin Kurul Kararında belirlenecek şartlar ile, halka açık anonim ortaklıkların bölünme işlemlerinin KVK madde 38 veya KVK Geçici md. 28 çerçevesinde gerçekleştirilerek, bir üretim tesisi veya işletmenin parça parça elden çıkarılarak, şirketin üretim ve hizmetin ifası faaliyetinden alıkonulması sonucunu doğurmayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

4) Son bilanço aktif toplamının %15’inin altında kalan mal varlığı devirlerinde devralan şirket veya şirketlerin satışı, kiralanması, devralan şirkete sermaye olarak konulan malvarlığı unsurlarının satışı ile devralan şirketteki ortaklık yapısı değişikliklerinin Seri: VIII No: 39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanması zorunludur.

5) Bölünmeye esas alınacak mali tabloların tarihi ile bölünme işleminin nihai olarak onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasındaki süre 6 ayı aşamaz.

6) Bölünen şirketin ortaklarının bilgilendirilmesini ve bölünme kararının alınacağı genel kuruldan önce ortakların sağlıklı bir şekilde iradelerinin oluşturulmasını teminen aktif toplamının %15 ve üzerindeki bölünme işlemlerinde  bir duyuru metninin ilan edilmesi, söz konusu duyuru metninin birleşmeye ilişkin duyuru metni için öngörülen içeriğe benzer içerikte olması, duyuru metninin bölünme sözleşmesinin/planının onaylanacağı genel kurul toplantısından en az 15 gün önce tasarruf sahiplerine duyurulması gerekmektedir. (Bölünen ortaklığın hisse senetlerinin Borsada işlem görmesi halinde, söz konusu duyuru metni, Borsa Bülteni’nde ve İMKB’nin web sayfasında ilan edilmek üzere genel kurul toplantısından en az 15 gün önce Borsa’ya gönderilir. Hisse senetleri Borsa’da işlem görmeyen ortaklıklarda ise duyuru metni Kurul’un web sayfasında ilan edilir.)

7) Halka açık anonim ortaklıkların bölünme işleminde devralan taraf olmaları durumunda,

-Bölünecek halka kapalı ortaklığın bölünmeye konu değerlerinin, bölünmeye esas mali tablo tarihi itibarıyla aktif toplamına oranının en az %15 olması ve bölünme işlemine konu olan malvarlığının ekonomik bir bütünlük arz etmesi,

-İştirak hisselerinin bölünme işlemine konu edilmesi durumunda ise, ekonomik bir bütünlük arzedecek şekilde bölünen ortaklığın aktifindeki bölünmeye konu tüm iştirak hisselerinin devredilmesi ve bu hisselerin İMKB’de işlem görmesi,

gerekmektedir.

8) Kurulumuzun 2003/34 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilerek kamuya duyurulan 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararı ile belirlenen niteliklere sahip kuruluşlar tarafından, en az iki değerleme yöntemi kullanılarak bölünmeye konu malvarlığı unsurlarının değer tespitine ilişkin olarak rapor hazırlanması zorunludur.

9) Bölünmeye taraf ortaklıkların bölünmeye esas mali tablolarının Kurulumuz düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması, mevzuat gereği enflasyona göre düzeltilmiş mali tablo düzenlenmesinin zorunlu olduğu dönemlerde mali tabloların bu esaslara göre düzenlenmesi ve özel bağımsız denetimden geçirilmesi, raporun “olumsuz” görüş içermemesi, raporda “olumlu” görüş bildirilmesine rağmen Kurulca yapılacak inceleme sonucunda gerekli görülmesi veya raporda “şartlı” görüş bildirilmesi durumunda, söz konusu durumlara neden olan hususlar çerçevesinde raporun düzeltilmesi gerekmektedir.

 

DUYURU: (2003/61 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1)

2) Kurulumuzun 19.12.2003 tarih ve 1504 sayılı kararı.

01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, finans piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin halka açılma ve kayıtlı sermaye sistemine geçme başvurularına (halka açılmak üzere daha önce kayıtlı sermaye sistemine geçmiş veya kayıtlı sermaye sistemine geçmek üzere başvuruda bulunmuş olan şirketler ve yatırım ortaklıkları hariç) izin verilebilmesi için gerekli asgari ödenmiş sermaye tutarının 20 trilyon TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 

3) Kurulumuzun 19.12.2003 tarih ve 1505 sayılı kararı.

01.01.2004 tarihinden itibaren;

A) Seri: l, No: 26 “Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği”nin Seri: I, No: 29 Tebliği ile değişik 5’inci maddesinde, mevcut hisse senetlerinin halka arz yoluyla satışında ve 6’ncı maddesinde halka açık olmayan ortaklıkların hisse senetlerinin sermaye artırımı yoluyla satışında, halka arz edilecek hisse senetlerinin nominal değerlerinin nominal sermayeye oranının tespiti için öngörülen;

- 10 trilyon TL ve 50 trilyon TL'lik  nominal sermaye tutarlarının,

B) Seri: l, No: 26 Tebliği’nin Seri: I, No: 29 Tebliği ile değişik 19’uncu Maddesinde tasarruf sahipleri sirküleri yayımlamaktan muafiyet için, sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değerleri toplamı için öngörülen;

50 milyar TL’lik tutarın,

C) Seri: l, No: 26 Tebliği’nin Seri: I, No: 29 Tebliği ile değişik Ek madde 1'de kısmi aracılık yüklenimi için öngörülen;

- 23 trilyon TL, 46 trilyon TL, 92 trilyon TL, 230 trilyon TL ve 460 trilyon TL’lik halka arz tutarlarının,

Seri: l, No: 26 “Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği”nin Seri: I, No: 29 Tebliği ile 2003 yılı içerisinde değiştirildiği ve söz konusu tutarların anılan Tebliğ’in 34’üncü maddesi gereğince 01.01.2004 tarihinden başlamak üzere her yıl Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen yeniden değerleme katsayısı dikkate alınarak belirlenecek olması nedeniyle; 2004 yılında da değiştirilmeyerek aynen uygulanmasına,

D) Seri: IV, No: 7 “Kayıtlı Sermaye Sistemine Ilişkin Esaslar Tebliği”nin 3’üncü maddesinde; 100 milyar TL olarak öngörülen ve her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 2003 yılı için 1.863 milyar TL olarak uygulanan kayıtlı sermaye sistemine geçiş için öngörülen asgari başlangıç sermayesi tutarının 2004 yılı için 2.400 milyar TL,

E) Seri: IV, No: 9 Ihraçcıların Muafıyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin;

- 3’üncü maddesinde, 50 milyar TL olarak belirlenen ve her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 2003 yılı için 3.410 milyar TL olarak uygulanan halka açık anonim şirketler için bağımsız denetim, ilan ve kar dağıtımı muafiyetine ilişkin asgari aktif toplamı tutarının 2004 yılı için 4.382 milyar TL;

- 4’üncü maddesinde, 50 milyar TL olarak belirlenen ve her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 2003 yılı için 3.410 milyar TL olarak uygulanan hisse senedi dışındaki menkul kıymet ihraçcıları için öngörülen 50 milyar TL'lik aktif toplamı tutarının 2004 yılı için 4.382 milyar TL, 10 milyar TL olarak belirlenen ve her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 2003 yılı için 682 milyar TL olarak uygulanan halka arz tutarının ise 2004 yılı için 877 milyar TL;

- 5’inci maddesinde,  2 milyar TL olarak öngörülen ve her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 2003 yılı için 134 milyar TL olarak uygulanan halka açık anonim ortaklıkların Kurul kaydından çıkarılmaları için gerekli asgari aktif toplamının ise 2004 yılı için 172 milyar TL;

F) Seri: Vlll, No: 22 Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin (3.1.3.) no'lu maddesinde, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında, "talep toplama" veya "borsada satış" yöntemlerinden birinin uygulanabilmesi için öngörülen 4.872 milyar TL'lik asgari aktif toplamı tutarının 2004 yılı için  6.261 milyar TL;

olarak dikkate alınmasına karar verilmiştir.

 

Söz konusu tutarlara ilişkin tablo aşağıda verilmektedir.

 

TEBLİĞ NO

TEBLİĞDEKİ TUTAR (MİLYAR TL)

2003 YILINDA UYGULANAN TUTARLAR (MİLYAR TL)

2004 YILINDA UYGULANACAK TUTARLAR (MİLYAR TL)

SERİ: I, NO: 26 (md. 5)

10.000

10.000

10.000

SERİ: I, NO: 26 (md. 5)

50.000

50.000

50.000

SERİ: I, NO: 26 (md. 19)

50

50

50

SERİ: I, NO: 26 (ek md. 1)

23.000

23.000

23.000

SERİ: I, NO: 26 (ek md. 1)

46.000

46.000

46.000

SERİ: I, NO: 26 (ek md. 1)

92.000

92.000

92.000

SERİ: I, NO: 26 (ek md. 1)

230.000

230.000

230.000

SERİ: I, NO: 26 (ek md. 1)

460.000

460.000

460.000

SERİ: IV, NO: 7 (md. 3)

100

1.863

2.400

SERİ: IV, NO: 9 (md. 3-4)

50

3.410

4.382

SERİ: IV, NO: 9 (md. 4)

10

682

877

SERİ: IV, NO: 9 (md. 5)

2

134

172

SERİ: VIII, NO: 22 (md.3.1.3)

4.872

4.872

6.261

 

 

DUYURULAR (2003/63 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1. Kurulumuzun 30.12.2003 tarih ve 16535 sayılı kararı.

01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

a) Sadece hisse senetleri Borsa’da işlem gören anonim ortaklıklar için geçerli olmak ve Seri: XI, No: 20 Tebliği uyarınca enflasyona göre düzelltilmiş mali tablolar ya da Seri: XI, No: 25 Tebliği uyarınca Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan mali tablolar esas alınarak hesaplanan 2003 yılı faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate alınmak üzere, Seri: IV, No: 27 Tebliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan dağıtılabilir karın en az %20’si oranında kar dağıtımı zorunluluğu getirilmesine; bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak nakit olarak ya da dağıtılabilir karın %20’sinden aşağı olmamak üzere temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek hisse senetlerinin bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine,

b) Tebliğ’in 5’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince, bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden nakit karşılığı sermaye artırımı yapan ve artırımı temsil eden hisse senetleri borsada "eski" ve "yeni" şeklinde iki ayrı sırada işlem gören şirketlerden, 2003 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından dağıtılacak temettüler için, Seri: IV, No: 27 Tebliği'nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasındaki esaslar çerçevesinde hesaplayacakları dağıtılabilir karın en az %20'si tutarında birinci temettüün nakden dağıtım zorunluluğunun getirilmesine,

c) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 50’nci maddesi uyarınca hisse senetleri halka arz yoluyla satılan bankaların dağıtacakları temettüe ilişkin esasları belirlemeye ilgili oldukları Bakanlık yetkili olduğundan, hisse senetleri halka arz yoluyla satılan bankaların dağıtacakları temettü miktarlarının Devlet Bakanlığı’nın 04.02.1993 tarih ve 21486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 numaralı Tebliği uyarınca Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurullarınca belirlenmesi hükmünün aynen uygulanmasına devam edilmesine,

d) Hisse senetleri borsada işlem görmeyen anonim ortaklıklar için mevcut uygulamanın aynen devam ettirilmesine, Kurulumuz kararının Haftalık Bültenimiz ve asgari üç gün İMKB Günlük Bülteni aracılığıyla kamuya duyurulmasına,

karar verilmiştir.

 

DUYURULAR (2004/10 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

...............................................

Kurulumuzun Seri: IV, No: 27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”nin uygulamasına yönelik olarak;

 

1) Mali tablolarını Seri: XI, No: 20, Seri: XI, No: 21, Seri: XI, No: 25 Tebliğler ile UFRS uyarınca düzenleyecek olan işletmelerin 2003 yılı mali tablolarında yer alan dönem karı üzerinden birinci temettü dağıtım sürelerinin bu yıla mahsus olmak üzere, temettüün nakden dağıtılması durumunda hesap dönemini izleyen 6’ncı ayın sonuna kadar, temettüün sermayeye ilave edilerek hisse senedi ihraç edilmesi durumunda ise hesap dönemini izleyen 7’nci ayın sonuna kadar uzatılması amacıyla Seri: IV, No: 27 Tebliği’nde gerekli düzenlemenin yapılması,

 

2) Seri: IV, No: 27 Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca hesap dönemini izleyen 5’inci ayın sonuna kadar dağıtılması zorunlu asgari temettüün dağıtım süresinin uzatılacağı da dikkate alınarak, işletmelerin belli koşulları sağlamaları halinde taksitle temettü dağıtabilmelerine imkan veren Kurulumuzun 13.03.2003 tarih ve 13/291 sayılı Kararının, 2003 yılı kar dağıtımı ile sınırlı olmak üzere uygulanmaması,

3) Kurulumuzun, 3 iş günü süreyle İMKB Günlük Bülten’lerinde yayınlanarak kamuya duyurulan 30.12.2003 tarih ve 66/1635 sayılı Kurul Kararı’nın (b) bendinde yer alan “Seri: IV, No: 27 Tebliği’nin 5’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince, bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden nakit karşılığı sermaye artırımı yapan ve artırımı temsil eden hisse senetleri borsada eski ve yeni şeklinde iki ayrı sırada işlem gören şirketlerden 2003 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından dağıtılacak temettüler için aynı Tebliğ’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasındaki esaslar çerçevesinde, hesaplayacakları dağıtılabilir karın en az %20’si tutarında birinci temettüün nakden dağıtılması zorunluluğunun getirilmesine” şeklindeki hükmünün Seri: IV, No: 27 Tebliği’nin 5/5 maddesi ve Kurulumuzun geçmişteki uygulamaları dikkate alınarak “Seri: IV, No: 27 Tebliği’nin 5’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince, bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve artırımı temsil eden hisse senetleri borsada eski ve yeni şeklinde iki ayrı sırada işlem gören şirketlerden 2003 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından dağıtılacak temettüler için aynı Tebliğ’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasındaki esaslar çerçevesinde, hesaplayacakları dağıtılabilir karın en az %20’si tutarında birinci temettüün nakden dağıtılması zorunluluğunun getirilmesine” şeklinde uygulanması,

 

gerekmekte olup, aynı duyuru ile kamuya açıklanan 30.12.2003 tarih ve 66/1635 sayılı Kurul Kararı’nın (a) bendine ilişkin olarak; hisse senetleri Borsa’da işlem gören anonim ortaklıklardan mali tablolarını Seri: XI, No: 20 Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlayanların, kar dağıtımında esas alacakları mali tabloların belirlenmesinde, söz konusu Tebliğ’in 36. maddesinde yer alan, “..enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda bulunan net dönem karının diğer tablolardaki net dönem karından daha az olması durumunda kar dağıtımı için daha az olan tutar esas alınır...” hükmü saklıdır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

DUYURU (2004/11 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır)

1) Kurulumuzun Seri: IV, No: 9 sayılı “İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği”nde düzenlenen “bağımsız denetim muafiyeti”ne ilişkin şartları, Kurulumuzun Seri: XI, No: 1 sayılı “Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Esaslar Hakkında Tebliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenen tarihi maliyetli mali tablolarına göre sağlayan şirketler, talepleri üzerine, Seri: XI, No: 1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenecek tarihi maliyetli mali tabloları ile Kurulumuzun Seri: XI, No: 20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenecek enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarına ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğünden muaf tutulabileceklerdir.

 

Bu kapsamda, Seri: IV, No: 9 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde 2003 yılı mali tabloları için bağımsız denetim muafiyeti alan şirketler de, Seri: XI, No: 20 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenecek enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarına ilişkin bağımsız denetim yükümlülüğünden muaftırlar.

 

Ancak, Kurulumuzun muhasebe standartları çerçevesinde konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan bir şirketin iştiraki, bağlı ortaklığı veya müşterek yönetime tabi ortaklığı olunması durumunda, konsolidasyona katılan veya iştirak durumunda olan tüm şirketlerin enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarının bağımsız denetimden geçirilmesi gerekli bulunduğundan, söz konusu şirketlere Seri: IV, No: 9 sayılı Tebliğ kapsamında tanınan bağımsız denetim muafiyetinin geçerliliğini kaybedeceği tabiidir.”

 

DUYURU (2004/17 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1.

2. Kurulumuzun 09.10.2003 tarih ve 52/1223 sayılı “Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Gönderilmesine İlişkin Uygulama Esasları” İlke Kararı’nın “Elektronik İmzanın Kullanım Alanları” başlıklı 2 inci maddesinde belirtilen bildirimlerin kâğıt ortamında gönderilmesine devam edilmesi suretiyle, elektronik imza ile de Kurulumuza iletilmesini sağlamak üzere; “Elektronik İmzalı Bildirim Esasları” belirlenerek İnternet Sitemizin Duyurular bölümünde yayımlanmıştır.

 

İMKB’de işlem gören anonim ortaklıklar ve aracı kuruluşlar (ve söz konusu şirketlerle ilgili bilgi ve belgeleri imzalamakla sınırlı olarak bağımsız denetim kuruluşları) mali tablo ve özel durum bildirimlerini  “Elektronik İmzalı Bildirim Esasları” çerçevesinde de göndermeye başlayacaklardır.

 

DUYURU (2004/19 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1.     Kurulumuzun 06.05.2004 tarih ve 19/545 sayılı kararı.

Kurulumuzun 08.03.2004 – 12.03.2004 tarih ve 2004/10 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan 11 Mart 2004 tarih ve 10/278 sayılı Kararında, özel hesap dönemine sahip şirketlerde dahil olmak üzere, 2003 yılına ait mali tablolar esas alınarak hisse senetleri İMKB’de işlem görmek üzere Kurulumuza yapılan/yapılacak başvurularda, yatırımcılara karşılaştırma imkanı sağlanması amacıyla izahname ve sirkülerlerde yer alacak mali tablolar belirlenmiştir.

 

Yukarıda yer alan 11 Mart 2004 tarih ve 10/278 sayılı Kurulumuz Kararı çerçevesinde, Kurulumuza yapılan/yapılacak başvurularda düzenlenecek izahname ve sirkülerler formatları güncellenmiş ve Kurulumuzun web sitesinde ilan edilmiştir.

 

DUYURU (2004/23 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun 03.06.2004 tarih ve 23/678 sayılı kararı

Hisse senetleri İMKB’nda işlem gören ortaklıkların mali tablolarının kesinleşme ve kamuya ilan tarihlerine ilişkin olarak daha önce Kurulumuzun 02-06.06.2003 tarihli Haftalık Bülteni ile 06, 09 ve 10.06.2003 tarihli Borsa Bültenlerinde yayımlanan Kurulumuzun 05.06.2003 tarih ve 29/692 sayılı Kararında geçen “… izleyen ilk iş günü saat 9.00’a kadar …” ifadesinin “… izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar …”  şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

DUYURU (2004/34 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

İLKE KARARI (Kurulumuzun 18.8.2004 tarih ve 35/1049 sayılı kararı)

 

Sermaye azaltımlarında;

 

1) Esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu’nun 388 inci maddesinin 3 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen toplantı ve karar nisaplarının uygulanması gerekmekte olup, genel kurul toplantısında ortaklara sermaye azaltımı konusunda hazırlanan Bilirkişi Raporu ile Mahkeme Kararı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur.

 

2) Şirket genel kurulunda sermaye azaltımı kararı alındıktan sonra genel kurul kararı, üç defa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır ve Türk Ticaret Kanununda alacaklılara tanınan 2 aylık süre beklenir.

 

3) Sermaye azaltımına ilişkin esasların ayrıntılı olarak kamuya açıklanması amacıyla ortaklığın daha önceden ilanlarının çıktığı gazetelerde “Sermaye Azaltımına İlişkin Duyuru Metni” yayımlanır. Söz konusu Duyuru metninde, ortakların sahip olduğu ve azaltıma konu olan hisse senetlerinin iadesi ve paralarının iadesinin nasıl yapılacağı, azaltım işleminin hangi tarihler arasında yapılacağı, azaltım işlemine konu olan hisse senetlerinin sürenin bitiminde ortaklık tarafından resen iptal edileceği ve bedellerinin ortaklık tarafından herhangi bir bankada bloke edileceği ve ortakların bloke olan hesaptan paralarını ortaklığın muvafakatıyla her zaman çekebileceği hususlarında bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

4) Sermaye azaltımına ilişkin esas sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edilmeden önce sermaye azaltımına ilişkin bütün işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

 

5) Sermaye azaltımı nedeniyle daha önce ihraç edilen hisse senetlerinin iptal edilerek yeni sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin müteakip tertip numarasını alması suretiyle bastırılması gerekmektedir.

 

DUYURU (2004/36 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

İLKE KARARI

Kurulumuzun 2.9.2004 tarih ve 37/1142 sayılı kararı

Birleşme işlemlerinin birleşmeye esas mali tablo tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sonuçlandırılması zorunlu olup, belirtilen süre içerisinde işlemlerin sonuçlandırılamaması durumunda ek süre verilemez.

 

DUYURU (2004/46 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

 

Kurulumuzun 03.11.2004 tarih ve 44/1426 sayılı kararı.

 

Yeni Türk Lirasına geçiş sonrasında Takasbank sisteminde hisse senedi bakiyelerinin takibi, sermaye artırımı işlemleri ve temettü dağıtım işlemlerine ilişkin esaslar belirlenmiş, ayrıca bir Yeni Kuruşun altında kalabilecek temettü ödemeleri ve tutarı bir Yeni Kuruşun altında kalan bedelli sermaye artırımlarında Kurulumuz kaydında yer alan şirketlerin izlemesi gereken yönteme açıklık getirilmiştir.

 

Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketlerin hisse senetleri fiziki olarak Takasbank tarafından saklanmakta, bu çerçevede bu şirketlerin hisse senetlerine ilişkin temettü ödemesi ve sermaye artırımı işlemleri Takasbank kanalıyla gerçekleştirilmekte, ayrıca yatırımcılara ait hisse senedi hesapları Müşteri İsmine Saklama Sistemi kapsamında Takasbank’ta tutulmaktadır. Bu çerçevede, aşağıdaki karar metninde Takasbank’a bildirilen hususlar yatırımcıları, aracı kuruluşları ve hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketleri de ilgilendirmektedir.

 

Bu çerçevede Kurulumuzca;

 

a) Takasbank’ın;

i- Kurulumuzun 30.09.2004 tarih ve 40/1240 sayılı kararı çerçevesinde sisteminde virgülden sonra üç Yeni Kuruş hanesi olarak izlediği hisse senedi saklama bakiyelerinin son hanelerini, sistemin aracı kuruluşlarla tam uyumlu olarak çalışabilmesi ve aracı kuruluşların farklı taleplerine cevap verilebilmesi amacıyla, talepte bulunan aracı kuruluşların Takasbank nezdindeki hesapları için, gün sonlarında, virgülden sonraki üçüncü haneleri aracı kuruluşlar itibariyle açılacak bir hesaba ayrıntısı aracı kuruluşlar tarafından takip edilmek üzere toplu olarak aktarmak suretiyle sıfırlama yöntemini benimseyebileceği,

ii- Yatırımcı hesaplarına aktarımı 3.1.2005 tarihinden sonra tamamlanacak sermaye artırımı işlemlerinde, artırım karşılığı bakiyelerdeki küsuratların, hesaplama yapıldıktan sonra yuvarlama yapılmaksızın noktadan sonra üç hane olarak dikkate alınarak hesaplara eklenmesi ve (a-i) bendi çerçevesinde açılacak hesaplarda yer alan bakiyelerin de sermaye artırımlarına konu edilmesi gerektiği,

iii- Temettü dağıtım işlemlerinde temettü karşılığı bakiyelerin virgülden sonra iki hane ve yuvarlama yapılmaksızın hesaplara aktarılması şeklinde bir yöntem benimsenebileceği, temettü hesaplamaları sonucunda bir Yeni Kuruşun altındaki tutarların yuvarlama yapılmak suretiyle dikkate alınması taleplerinin olması halinde, müşterilerin temettü tahsili işlemlerini bizzat yürütülebilecekleri konusunda bilgilendirilebilmeleri amacıyla aracı kuruluşların bilgilendirilmesi,

iv- Bedelli sermaye artırımlarında parasal tutarı 1 Yeni Kuruşun altında kalan hakların kullanılabilmesi için 1 Yeni Kuruş yatırılması gerektiği,

v- Takasbank nezdindeki kayıtların Merkezi Kayıt Kuruluşu’na devredileceği dikkate alınarak, çalışmaların Merkezi Kayıt Kuruluşu ile koordinasyon içerisinde yürütülmesi,

konularında bilgilendirilmesine,

 

b) i- Bir Ykr’un altında kalan temettü ödemelerinde, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinde yer alan yuvarlama hükmünün uygulanarak, temettüünün ödeme aşamasında maddede öngörülen şekilde yuvarlama yapılmak suretiyle ödenmesine,

ii- Yapılacak yuvarlama işlemleri nedeniyle şirketlerin; ortaya çıkabilecek olumlu farkları “Olağanüstü Gelirler ve Karlar / Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar” hesabında, olumsuz farkları ise “Olağanüstü Giderler ve Zararlar / Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar” hesabında izlemek suretiyle gelir tablosuyla ilişkilendirmelerine,

iii- Borsa Şirketlerince Takasbank kanalıyla yapılacak temettü ödemelerinde ise yukarıda (a) bendinde belirtilen esasların geçerli olmasına,

 

c) Tutarı bir Ykr’un altında kalan bedelli sermaye artırımlarında, yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin bedelli sermaye artırımından doğan yeni hisse senetlerini elde etmeyi tercih etmesi halinde, ödemeyi bir Yeni Kuruşa tamamlamak suretiyle yapmasına ve Borsa Şirketlerince gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı işlemleri sırasında yukarıda (a) bendinde belirtilen esasların geçerli olmasına,

 

d) YTL dönüşümünde hesaplamalar, yatırımcılara yapılacak duyurular ve sermaye artırımı sonucu doğacak yeni hisse senetlerinin yatırımcı hesaplarına yansıtılmasında ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla, başvurusu 2004 yılı içerisinde yapılan ancak tescil işlemi 31 Aralık tarihi itibariyle sonuçlanmayarak 2005 yılına sarkacak şekilde veya yatırımcı hesaplarına aktarımı 29 Aralık 2004 - 7 Ocak 2005 tarihleri arasında gerçekleşecek şekilde sermaye artırımı işlemi yapılmamasının Şirketlere tavsiye edilmesine,

 

karar verilmiştir.

 

 

 

DUYURU (2004/50 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

...............................................................

Yeni Türk Lirası’na Geçişte Kurulumuz Düzenlemelerine Tabi Ortaklıklar ve Sermaye Piyasası Kurumlarınca Kamuya Açıklanacak Mali Tablo ve Raporlara İlişkin Duyuru

 

Kurulumuz düzenlemelerine tabi ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumlarınca kamuya açıklanacak mali tablo ve raporlar ile ilgili olarak;

 

1) 2005 yılı içerisinde kamuya açıklanacak olan 31.12.2004 tarihinde veya daha önce sona eren dönemlere (özel hesap dönemleri ve ara dönemler dahil) ilişkin mali tabloların, karşılaştırma amacıyla kullanılacak olan bir önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere, YTL cinsinden kamuya açıklanması, önceki dönem mali tablolarının sadece karşılaştırma amacıyla YTL cinsinden ifade edildiği hususuna ilişkin ayrıntılı dipnot açıklaması yapılması,

 

2) 01.01.2005 tarihinden sonra sona eren dönemlere (özel hesap dönemleri ve ara dönemler dahil) ilişkin mali tabloların, karşılaştırma amacıyla kullanılacak olan bir önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere, YTL cinsinden kamuya açıklanması,

 

3) Mevcut durumda mali tabloların milyon TL cinsinden ve küsüratsız olarak kamuya açıklandığı dikkate alındığında, Kurulumuza ve/veya İMKB’ye gönderilecek ya da kamuya açıklanacak olan YTL cinsinden tüm mali tabloların, karşılaştırma amacıyla kullanılacak olan bir önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere, 50 YKr ve üzerindeki değerlerin 1 YTL’ye tamamlanması ve bu tutarın altındaki değerlerin dikkate alınmaması suretiyle, YKr hanesi olmaksızın küsüratsız bir şekilde kamuya açıklanması,

 

4) 50 YKr ve üzerindeki değerlerin 1 YTL’ye tamamlanması ve bu tutarın altındaki değerlerin dikkate alınmamasına ilişkin yuvarlama işleminin, mali tablolarda yer alan alt hesap kalemlerinden başlanarak ana hesap kalemlerine ulaşılması suretiyle yapılması; bu nedenle ortaya çıkabilecek olumlu farkların “Olağanüstü Gelirler ve Karlar / Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar” hesabında, olumsuz farkların ise “Olağanüstü Giderler ve Zararlar / Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar” hesabında izlenmesi,

 

gerekmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

DUYURU (2004/50 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1. Kurulumuzun 30.11.2004 tarih ve 47/1556 sayılı toplantısında;

“Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlere uygulanan ve bu şirketlerin   Kurulumuzca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum durumunu genel olarak ortaya koymaya yönelik, Kurumsal Yönetim Uygulama Anketi Sonuçlarına İlişkin Rapora, Kurulumuz internet sitesinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilir.”

 

DUYURU (2004/51 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

(ÖZEL DURUMLAR başlığı altında yayımlanmıştır.)

1. .......

2. ........

3. ........

4. Kurulumuzun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı ile;

a) Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerin 2005 yılında yayınlanacak 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzeren faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde; şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu konusundaki beyanları ile ilkeler karşısındaki durumlarının görülebilmesi için ekte bir örneği verilen ve açıklanacak asgari unsurları belirleyen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na yer vermeleri gerektiğine; aksi takdirde Kurulumuzca gerekli idari ve yasal yaptırımların uygulanabileceğine,

b) Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlere, internet sitelerinde, ana sayfada bir link ile ulaşılabilinen, yatırımcı ilişkileri başlıklı bir bölüm oluşturulmasının ve bu bölümde asgari olarak,

·       Ticaret sicil bilgilerine,

·       Son durum itibariyle ortaklık yapısına,

·       Son durum itibariyle yönetim kurulu üyelerine,

·       İmtiyazlı paylara ilişkin bilgilere,

·       Esas sözleşmenin son haline,

·       Son iki yıllık faaliyet raporlarına,

·       Özel durum açıklamalarına,

·       Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na,

·       Son iki yıl içinde yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin katılanlar cetveli ve toplantı tutanaklarına,

·       Vekaleten oy kullanma formuna,

·       Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporlarına,

·       İzahname ve halka arz sirkülerlerine,

·       Genel kurul toplantılarının gündemlerine,

·       Sıkça sorulan sorular bölümüne,

·       Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek yönetim kurulu toplantı tutanaklarına,

·       Yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5’ine sahip olan pay sahiplerinin şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları üzerinde son bir yıl içerisinde yaptıkları alım satım işlemlerine ilişkin bilgilere,

yer verilmesinin yararlı olacağının tavsiye edilmesine,

yukarıda belirtilen hususların İMKB Bülteninde 5 (beş) gün süreyle ilan edilerek kamuya duyurulması, ayrıca üyelerine bildirilmek üzere Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği’ne (KOTEDER) gönderilmesine,

karar verilmiştir. (Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun formatı Bülten’in ekinde sunulmaktadır.)

 

DUYURU (2004/54 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

.....................................

6. Kurulumuzun 30.12.2004 tarih ve 51/1747 sayılı kararı.

31.12. 2004 tarihli mali tablolar üzerinden yapılacak kar dağıtımı işlemlerine ilişkin olarak,

a) Sadece hisse senetleri Borsa’da işlem gören anonim ortaklıklar için geçerli olmak ve Kurulumuzun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolar esas alınarak hesaplanan 2004 yılı faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate alınmak üzere, Seri: IV, No: 27 Tebliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan dağıtılabilir karın en az % 30’u oranında kar dağıtımı zorunluluğu getirilmesine; bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak nakit olarak ya da temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek hisse senetlerinin bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine;

b) Tebliğ’in 5’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince, bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve artırımı temsil eden hisse senetleri borsada "eski" ve "yeni" şeklinde iki ayrı sırada işlem gören şirketlerden, 2004 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından dağıtılacak temettüler için aynı Tebliğ’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasındaki esaslar çerçevesinde hesaplayacakları dağıtılabilir karın en az % 30'u tutarında birinci temettüün nakden dağıtılması zorunluluğunun getirilmesine;

c) Hisse senetleri halka arz yoluyla satılan bankaların dağıtacakları temettü miktarlarının Devlet Bakanlığı’nın 04.02.1993 tarih ve 21486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 numaralı Tebliği uyarınca Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurullarınca belirlenmesi hükmünün aynen uygulanmasına devam edilmesine;

d) Hisse senetleri borsada işlem görmeyen anonim ortaklıklar için mevcut uygulamanın aynen devam ettirilmesine, Kurulumuz kararının Haftalık Bültenimiz ve asgari üç gün İMKB Günlük Bülteni aracılığıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

 

DUYURU (2005/6 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

 

1. Kurulumuzun 07.02.2005 tarih ve 4/80 sayılı kararı.

(2007/14 sayılı SPK Haftalık Bülteninde “Duyuru” başlığı altında yayımlanan 05.04.2007 tarih ve 13/404 sayılı Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

2. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 07.02.2005 tarih ve 4/100 sayılı Kurulumuz kararı:

Kurul Karar Organı’nın 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı Kararı ile onaylanarak kamuya duyurulan ve ihtiyari olarak uygulanması öngörülen Kurumsal Yönetim İlkeleri (İlkeler)’nin, Nisan 2004 tarihinde üye ülkelerin bakanlarının onayıyla revize edilen OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ile olan farklılıklarını gidermek amacıyla güncellenmesi için yapılan çalışma neticesinde, Kurulumuz Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde aşağıda belirtilen değişiklik ve ilavelerin yapılmasına karar verilmiştir:

1)         Pay Sahipleri bölümüne, 3.4.13 maddesinden sonra gelmek üzere “3.4.14 - Pay sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilir.” İlkesi ilave edilmiştir.

2)         Pay Sahipleri bölümünün 4.2. maddesinin ikinci cümlesindeki “Her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.” ifadesi “Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.” şeklinde değiştirilmiştir.

3)         Kamuyu Aydınlatma bölümünün faaliyet raporunda açıklanması gereken hususları düzenleyen, 3.2.2. bölümünün (s) bendinden sonra gelmek üzere “Şirketin yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve çıkar çatışmasını önlemek için şirketçe alınan tedbirler” hükmünü içeren (t) bendi eklenmiştir.

4)         Menfaat Sahipleri bölümünün 1.1 maddesindeki “Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemiş haklarının garanti altına alınmasını sağlar.” ifadesi “Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır” şeklinde değiştirilmiştir.

5)         Menfaat sahipleri bölümünün 1.1.4 bendinden sonra gelmek üzere Şirketlerin kurumsal yönetim yapısı çalışanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletilmesine imkan tanımalı ve bu hakkı korunmalıdır.” hükmünü içeren 1.1.5 maddesi eklenmiştir.

Ayrıca Kurulumuzun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı Kararı ile getirilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun 2005 yılı içinde yayınlanacak 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarında yer verilmesi ve değerlendirilmesi sırasında 2004 yılı sonu itibariyle geçerli olan Kurulumuz Kurumsal Yönetim İlkelerinin dikkate alınması gerektiği hususunun kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen değişiklik ve ilavelerin yapıldığı Kurulumuz Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin güncel haline www.spk.gov.tr adresinden ulaşılması mümkündür.

 

3. İMKB bünyesinde ayrı bir Kurumsal Yönetim Endeksi oluşturulmasına ilişkin olarak Kurulumuzun 12.12.2003 tarih ve 63/1478 sayılı toplantısında alınan karar ve İMKB Başkanlığına yazılan 12.12.2003 tarih ve PGDD/10-137-17344 sayılı yazımıza istinaden İMKB tarafından belirlenen “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları” Kurulumuzun 07.02.2005 tarih ve 4/99 sayılı toplantısında görüşülmüş olup;

a) Şirketlerin İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine dahil olabilmeleri için “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları” ile 5 olması öngörülen kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notunun, Kurumsal Yönetim İlkelerinin amaca uygun olarak uygulanmasını teminen 6 olarak değiştirilmesinin uygun olacağı yönünde İMKB Başkanlığına bildirimde bulunulmasına,

b) Borsa kotunda/kaydında bulunan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı üzerinden hesaplanan kotta/kayıtta kalma ücretinin tahakkuk ettirildiği tarih itibariyle, “İMKB Kurumsal Yönetim İlkeleri Endeksi” kapsamında bulunan şirketler için kotta kalma ve kayıtta kalma ücretlerinde %50 indirim yapılması yönünde kotasyon ücretleri tarifesinde değişiklik yapılması hakkındaki İMKB önerisinin onaylanmasına,

c) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesinde, bölümler itibariyle ağırlıklandırmanın “pay sahipleri bölümü için  %25”, “kamuyu aydınlatma ve şeffaflık bölümü için  %35”, “menfaat sahipleri bölümü için  %15” ve “yönetim kurulu bölümü için  %25 olarak yapılmasına ve derecelendirme sonuçlarının bir bütün olarak tüm ilkelere uyum ile “pay sahipleri”, “kamuyu aydınlatma ve şeffaflık”, “menfaat sahipleri” ve “yönetim kurulu” ana bölümleri itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere ağırlıkları ile birlikte kamuya açıklanmasına,

karar verilmiştir.

 

DUYURU (2005/37 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

....................................................

Hisse senetleri Borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerinin tümünün kaydileştirilmesi ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu nedenle Seri: IV, No: 28 “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in Geçici 2 ve 3’üncü maddeleri uyarınca Kurulumuzun 05.09.2005 tarih ve 35/1106 sayılı kararı ile;

a) İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde Müşteri İsmine Saklama sisteminde mislen saklanmakta olan hisse senetleri, 30 Eylül 2005 tarihine kadar hak sahibinin MKK üyesi bir aracı kuruluş vasıtasıyla MKK’ya bildirdiği aksi yönde bir talebi olmadıkça, belirlenecek kaydileştirme tarihinde MKK tarafından topluca kaydileştirilecek ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

b) Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri ise, kaydileştirilmek üzere, kaydileştirmeye geçiş tarihinden itibaren MKK’nın belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde MKK üyesi aracı kuruluşlar ile  ihraçcı kuruluşlar veya ihraçcı kuruluşlarca yetkilendirilmiş MKK üyesi aracı kuruluşlar vasıtasıyla hisse senetlerinin kaydını tutacak MKK’ya teslim edilebilecektir. Teslim alma işlemleri, doğrudan MKK’nın kendisi tarafından veya MKK’nın belirleyeceği aracı kurum veya bankalar vasıtasıyla yerine getirilebilecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK’da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK’da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır.

c) Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, kaydileştirmeye geçiş tarihinden itibaren borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK’da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.

 

DUYURU (2005/43 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1.     Kurulumuzun 14.10.2005 tarih ve 40 sayılı toplantısında, kaydi sisteme geçiş ile birlikte, Kurulumuzun 16.01.2004 tarih ve 2/28 sayılı kararı ile belirlenen ve 2004/2 sayılı haftalık bültende yayınlanan Seri: 1, No: 26 “Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğ”in Ek madde 2 hükmünün uygulanmasına yönelik hisse senetleri Kurulumuz kaydında olan borsa şirketlerinin borsada işlem gören/görmeyen hisse senetlerinin İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından izlenmesine ilişkin esasların Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ. tarafından uygulanmasına karar verilmiştir.

 

DUYURU (2005/51 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Borsa’da işlem gören hisse senetlerinin kaydileştirilecek olması ve “TL” ifadelerinin “YTL” olarak değiştirilmesi sebebiyle;

   a) Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlere ilişkin izahname ve sirkülerler,

   b) Hisse senetleri borsada işlem gören raf kayıt sistemindeki şirketlere ilişkin izahname ve raf kayıt belgesi,

   c) İlk ve ikincil halka arzlara ilişkin izahname ve sirkülerler ile

   d) Söz konusu belgelere ilişkin hazırlama kılavuzları,

 

25.11.2005 tarih ve 49/1387 sayılı Kurul Kararı ile değiştirilmiş olup, söz konusu belgelerin yeni şekilleri Kurulumuzun internet adresinde (www.spk.gov.tr) yer almaktadır.

 

DUYURULAR (2005/56 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

DUYURU 4:

Kurulumuzun 29.12.2005 tarih ve 54 sayılı kararı uyarınca yapılan duyurudur:

2004 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısını yapmamış hisse senetleri Borsa’da işlem görmeyen Kurulumuz kaydında bulunan halka açık şirketlere ilişkin olarak;

Kurulumuzun, Seri:  XI, No: 1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara Ilişkin Ilke ve Kurallar Hakkında Tebliğ’inin,

Ø     Aynı tebliğimizin 49. maddesinde de;

“İşletmeler bu Tebliğin 7 ve 8 numaralı eklerine uygun olarak hazırladıkları mali tablolarını her yıl olağan genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlatmak zorundadır. Bu ilan zorunluluğuna ek olarak;

....

b) Menkul kıymetleri bir borsada işlem görmeyen ortaklıklar, biri merkezlerinin bulunduğu yerde yayımlanan en yüksek tirajlı iki mahalli gazeteden birinde olmak üzere iki mahalli gazetede,

.....söz konusu mali tablolarını yıllık olağan genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde ilan ederler” hükmü yer almaktadır.”

Ø     Anılan Tebliğimizin “İlan” başlıklı 56. maddesinde;

“İşletmeler, Tebliğin (15) no'lu ekinde yer alan "denetçi raporu özetlerini", Tebliğin 49'uncu maddesinde mali tablolar için getirilmiş hükümler çerçevesinde anılan mali tablolar ile birlikte ilan etmek zorundadır.

Sürekli bağımsız denetlemeye tabi olan ortaklıklar ve aracı kurumların, denetçi raporu özeti yerine, bağımsız denetleme raporlarının özetlerini yayınlamaları zorunludur.”

hükümleri yer almaktadır.

Anılan Tebliğ hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, hisse senetleri Borsa’da işlem görmeyen şirketlerin kamuyu aydınlatma yükümlülükleri genel kurullarını yapmaları önşartına bağlı bulunmaktadır.

Diğer taraftan, anonim şirketlerin genel kurullarını yapmalarına ilişkin yasal süre TTK’nun 364. maddesi uyarınca;

“Umumi heyetler adi ve fevkalade olarak toplanırlar. Adi toplantı her hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa olur....”

olarak tespit olunmuştur.

Bununla birlikte, Seri: IV, No: 27 “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ”in Temettü Dağıtım Zamanı” 6. maddesinde “Temettü dağıtımı, ortaklıklarca hesap dönemini izleyen 5 inci ayın sonuna kadar tamamlanmak zorundadır.”  Hükmü yer almakta olup, olağan genel kurul toplantılarının yapılmaması ve/veya geç yapılması durumunda şirketin dönemi karla kapatmış olması durumunda ortaklara kar dağıtımı yapılmamakta bu durumda küçük yatırımcının hak ve yararları zarar görebilmektedir.

Bu çerçevede, 2004 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak olağan genel kurul toplantılarını yapmamış olan şirketlerin genel kurul toplantılarının yapılmamasından dolayı zarar gören ortaklarının ve diğer kişilerin; yasal koşullar oluştuğu takdirde, TTKn’nun 336. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri ile şirket iç denetçilerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma hakları bulunmaktadır.

 

DUYURU (2006/6 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

ÖZEL DURUMLAR

Kurulumuzun 13.02.2006 tarih ve 7/141 sayılı kararı.

5. Hisse senetleri Borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerinin kaydileştirilerek Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmesine 28.11.2005 tarihinde başlanmasını müteakip Kurulumuza intikal eden çeşitli görüş taleplerinin ve kaydileştirme süreci ile YTL’ye uyum amaçlı yapılan esas sözleşme değişikliklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

 

1) Şimdiye Kadar Esas Sözleşmelerinde YTL’ye Uyum Amacıyla Gerekli Değişiklikleri Yapmamış Olan Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören Şirketler İçin;

- Kurulumuzun konuya ilişkin olarak daha önceki uygulamalarına paralellik sağlanmasını teminen, YTL’ye uyum amaçlı esas sözleşme değişikliklerinde madde metnine standart olarak “Hisse senetlerinin nominal değeri ………. TL iken 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında ………. YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri ……….TL’lik ……….adet pay karşılığında ………. Yeni Kuruşluk ………. pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.” ifadesinin eklenmesine,

- Bundan sonra payları borsada işlem gören şirketlerin YTL’ye uyum amaçlı olarak yapılacak esas sözleşme değişikliklerinde tertip birleştirmesine yönelik olarak herhangi bir düzenleme yapılmamasına, esas sözleşmelerin mevcut halinde yer alan tertip ifadelerinin, şirketler tarafından yapılacak ilk esas sözleşme değişikliğinde kaldırılmasına,

 

2) Şimdiye Kadar Esas Sözleşmelerinde YTL’ye Uyum Amacıyla Gerekli Değişiklikleri ve Kurulumuz Uygulamaları Çerçevesinde Tertip Birleştirmesini Yapmış Olan Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören Şirketler İçin;

- Esas sözleşmelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamasına ve YTL’ye uyum amacıyla konulan esas sözleşme hükümlerinin korunabileceğine, şirket talebinin olması halinde gerekli esas sözleşme değişikliğinin yapılabileceğine,

- Tertip birleştirmesi nedeniyle esas sözleşmelerde oluşturulan yeni tertibin bastırılmamasına ve buna paralel olarak tertip birleştirmesi nedeniyle esas sözleşmelerde  oluşturulan yeni tertibin, itibari değer yükseltilmesi nedeniyle yapılacak pay değişim işlemlerinde mevcut payların esas alınması suretiyle, kayden oluşturulmasına,

 

3) Borsada işlem görmeyen payları temsil eden hisse senetlerinde, çalıntı, kayıp, yıpranma, kupon tükenmesi, mevcut kupürlerin bölünmesi ve birleştirilmesi vb sebeplerle  Şirketlerden gelen basım taleplerin olumlu karşılanmamasına,

 

4) Hisse senetleri borsada işlem görmeyen ve ortak sayısı nedeniyle Kurulumuz kaydında olan şirketlerin YTL’ye uyum amaçlı olarak yapacakları esas sözleşme değişikliklerinde, tertip birleştirme uygulamasına devam edilmesine, esas sözleşmede yer alan tertip ifadelerinin korunmasına, tertip birleştirme uygulamasına ilişkin bilgilere esas sözleşmeye eklenecek geçici maddede yer verilmesine,

 

karar verilmiştir.

 

Kurulumuzun 13.02.2006 tarih ve 8/142 sayılı kararı.

 

6. Halka açık ortaklıkların 31.12.2005 tarihli mali tablolarını açıklamaları için öngörülen süreden sonra yapılacak halka arzlar için düzenlenecek izahname ve sirkülerlerde yer alacak mali tabloların belirlenmesine ilişkin olarak;

 

A) Kurulumuza yapılacak başvurularda düzenlenecek izahnamelerde yer alacak mali tablolar ile ilgili olarak;

i) Payları Borsada işlem görmeyen halka açık anonim ortaklıkların düzenleyecekleri izahnamelerde, 2003 ve 2004 yıllarına ilişkin olmak üzere Seri: XI, No: 20 Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara 2005 yılı ve 2006 yılı ara dönemlerine ve söz konusu dönemle karşılaştırmalı önceki ara dönemlere ilişkin olarak Seri: XI, No: 1 Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara yer verilme-sine,

ii) Payları Borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıkların düzenleyecekleri izahnamelerde, 2003 ve 2004 yıllarına ilişkin olarak Seri: XI, No: 20, No: 21, No: 25 Tebliğlerimiz ya da UFRS hükümleri çerçevesinde hazırladıkları mali tablolarına; 2005 yılı ile 2006 yılı ara dönemlerine ve söz konusu dönemle karşılaştırmalı önceki ara dönemlere ilişkin olarak Seri: XI, No: 25 Tebliği /UFRS hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara yer verilmesi ve Seri: XI, No: 25 Tebliğimiz/UFRS çerçevesinde hazırlanan mali tabloların Kurulumuzca ilan edilen mali tablo formatlarına uygun olmasına,

iii) Paylarını ilk kez halka arz edecek ortaklıkların izahnamelerinde ise, 2003, 2004 ve 2005 yılları ile 2006 yılı ara dönem ve söz konusu dönemle karşılaştırmalı önceki ara döneme ilişkin olarak Kurulumuz tarafından ilan edilen formatlara uygun hazırlanmış Seri: XI, No: 25 Tebliğ /UFRS hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş ayrıntılı mali tablolara yer verilmesi, ve izahnamelerde yer alacak tüm mali tabloların bağımsız denetimden geçirilmesine,

iv) İzahnamelerde yayınlanacak; enflasyona göre düzeltilmiş 2003 yılına ilişkin mali tabloların paranın 31.12.2004 tarihindeki satın alma gücü bazında verilmesine,

 

B) Sirkülerlerde ilan edilecek mali tablolara ilişkin olarak; payların ilk kez halka arzı hariç olmak üzere izahnamelerde yer alacak mali tablolardan sadece bilanço ve gelir tablolarının sirkülerlerde yer alması, payların ilk kez halka arzı durumunda ise izahnamede yer alan tüm mali tablolara sirkülerlerde de yer verilmesine,

karar verilmiştir.

 

DUYURU (2006/8 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Kurulumuzun 24.02.2006 tarih ve 9/184 sayılı ilke kararı

1. Halka açık ortaklıkların aktif toplamının en az % 15’i tahsis edilmek üzere gerçekleştirilecek bölünme işlemlerinde;

i) Bölünen ortaklıkların varlık ve yükümlülüklerini devralacak ortaklık veya ortaklıkların kurulması ile kısmi bölünme başvurusu arasında makul bir sürenin bulunması,

ii) Devralacak ortaklık veya ortaklıkların faaliyete geçmemesi ve yeni bir ortak almaması,

iii) Konuya ilişkin olarak kamunun ve bölünen halka açık ortaklığın pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

kaydıyla devralacak ortaklık veya ortaklıklar kurulduktan sonra da kısmi bölünme işlemlerinin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğuna karar verilmiştir.

 

DUYURU (2006/17 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

................................................

2. Kurulumuzun 13.04.2006 tarih ve 18/440 toplantısında;

Kurulumuzun 28.02.2005-04.03.2005 tarih ve 2005/10 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen 03.03.2005 tarih ve 8/259 sayılı Kararı ile, hisse senetleri Borsada işlem gören anonim ortaklıkların paylarını aynı nev’iye çevirerek esas sözleşmelerinde Kurulumuzun 13.01.2005 tarih ve 2/52 sayılı Kararına uygun değişiklikleri yapmaları için verilen süre 21.03.2006 tarihinde sona ermiştir. Bununla birlikte hisse senetlerinde kaydi sisteme 28.11.2005 tarihi itibariyle geçildiği göz önünde bulundurularak; Borsada aynı işlem sırasında işlem gören payların kaydi sistem uyarınca aynı nev’iden olması esasından hareketle ve Borsada işlem gören paylarla aynı grupta bulunan tüm payların aynı nev’iye çevrilmesini teminen,

 

1- Hisse senetleri borsada işlem gören anonim ortaklıkların Borsada işlem gören paylarını aynı nev’iye çevirerek esas sözleşmelerinde bu yönde değişiklik yapmalarına ilişkin daha önce 13.01.2005 tarih ve 2/52 sayılı Kurul kararı ile 21.03.2006 olarak açıklanan sürenin 28.11.2006 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Ayrıca;

 

2- Borsada işlem gören aynı gruptaki paylarda nev’i ayrımı olan anonim ortaklıkların bu grup/gruplardaki işlem gören/görmeyen tüm paylarının aynı nev’iye çevrilmesi için esas sözleşme değişikliklerine ilişkin gerekli işlemleri tamamlayıp 28.11.2006 tarihine kadar esas sözleşme değişikliğini tescil ettirmeleri,

 

3- Kurul kaydında olan mevcut ortaklık paylarından henüz Borsada işlem görmeyenlerin Borsada işlem görmeleri halinde bu payların Borsada işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde,

a) Bu payların işlem göreceği işlem sırasında halen işlem görmekte olan paylar var ise mevcutlarla aynı nev’iye,

b) Bu paylar için ayrı işlem sırası açılması ve bu paylar arasında farklı nev’iden payların bulunması durumunda bunların kendi içinde aynı nev’iye,

c) Bu paylarla aynı gruba dahil olan ancak borsada işlem görmeyen diğer payların da Borsada işlem görenlerle aynı nev’iye,

çevrilmesi için esas sözleşmede değişiklik yapılması,

 

4- İlk halka arzlarda ihraç edilecek aynı pay grubundaki tüm payların aynı nev’iden olmasının Kurul kaydına alınma sürecinde tamamlanması,

 

5- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin olarak ise;

a) Sermaye artırımı 28.11.2006 tarihinden ve ikinci maddede belirtilen esas sözleşme değişikliği yapılmadan önce gerçekleştiriliyorsa; ihraç edilecek payların Borsada işlem görenlerle aynı grupta olması ve bu grupta nev’i ayrımı olması halinde, bu grup/gruplardaki işlem gören/görmeyen tüm payların aynı nev’iye çevrilmesi,

b) Sermaye artırımı sonucunda işlem görmeyen pay gruplarının Borsada işlem görmesi sonucu doğacak ise, bu grup/gruplardaki işlem gören/görmeyen tüm payların aynı nev’iye çevrilmesi,

için esas sermaye sisteminde esas sözleşmede değişiklik yapılması aşamasında, kayıtlı sermaye sisteminde ise ilgili ihraççının en yakın genel kurul toplantısında esas sözleşmede gerekli değişikliği yapması,

 

6- Esas sözleşmelerinde bu karara uygun olarak değişiklik yapılması gereken şirketlerin işlemlerinin 28.11.2006 tarihine kadar tamamlanabilmesini teminen en kısa sürede Kurulumuza esas sözleşme değişikliği konusunda başvuruda bulunmaları,

gerektiğine karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

İLKE KARARLARI (2006/20 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Halka Açık Anonim Ortaklıkların Kar Dağıtımı Esaslarına İlişkin

05.05.2006 Tarih ve 21/537 sayılı Kurul ilke kararı

Kurulumuzun Seri: IV, No: 27 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği hükümlerine açıklık kazandırmak ve 11.1.1999 tarih ve 4/34 sayılı ve 10.01.2003 tarih ve 3/38 sayılı Kurulumuz İlke Kararlarının yerine geçmek üzere, kar dağıtımına ilişkin hesaplamalarda aşağıda yer verilen esasların dikkate alınması gerekmektedir:

 

A. Birinci Temettüün Hesaplanması

1.                       Birinci tertip kanuni yedek akçenin matrahı,  yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası kar)’ndan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip kanuni yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun 466’ncı maddesi çerçevesinde,  bu matrahın %5’i alınarak hesaplanır.

 

I. Tertip Kanuni Yedek Akçe Matrahı = Net Dönem Karı – Geçmiş Yıl Zararları

I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (I.Tertip KYA) = I. Tertip Kanuni Yedek Akçe Matrahı * %5

 

2.                       Net dağıtılabilir dönem karı, net dönem karından, (varsa) geçmiş yıl zararlarının[2] ve birinci tertip kanuni yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan tutardır.

Net dağıtılabilir dönem karı üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nca belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır[3] ve dağıtılır.

 

Bu durumda;

 

Birinci Temettü= (Net Dönem Karı - Geçmiş Yıl Zararları - I. Tertip KYA) * SPK’ca Belirlenen Kar Dağıtım Oranı[4]

formülüne göre hesaplanacaktır.

 

B. Ortaklar Dışındaki Kişi ve Kuruluşlar ile İmtiyazlı Pay Sahiplerine Kar Payı Verilmesi

3.Net Dönem karından (varsa) geçmiş yıl zararları ile (1) ve (2) numaralı maddelerde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısımdan, varsa kardan pay almaya imtiyazı olan pay sahiplerine dağıtılacak tutar ayrılır.

4.Şirket genel kurulu, imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak kar payı ayrıldıktan sonra kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara, ve benzeri kişi ve/veya kuruluşlara kar payı olarak dağıtmaya ya da olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir[5].

 

C. II. Tertip Yasal Yedek Akçenin Hesaplanması

5.İkinci tertip kanuni yedek akçe matrahı, pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış birinci temettü, ikinci temettü, imtiyazlı pay sahipleri ile yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar ve benzeri kişi ve/veya kuruluşlara dağıtılan tüm kar payı tutarlarının toplamından, Şirket’in ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %5’i düşüldükten sonra bulunan tutardır. Bu matrahın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak hesaplanıp ayrılır. İkinci tertip kanuni yedek akçenin, SPK’ca belirlenen oranda hesaplanan birinci temettü tutarını azaltmayacak şekilde ve bu tutardan ayrı olarak, net dağıtılabilir dönem karının kalan kısmından ayrılması zorunludur[6].

a.      Sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan miktardaki birinci temetüün, yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir dönem karında mevcut olması durumunda, aşağıdaki maddelerde yer alan hiçbir yükümlülük nedeniyle “dağıtılacak” birinci temettü oran ve tutarı azaltılamaz.

b.      Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan miktardaki birinci temetüün, yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir dönem karında mevcut olmaması durumunda ise, yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem karının tamamı ikinci tertip yasal yedek akçe tutarı ayrılmak suretiyle dağıtılır.

c.       Öte yandan, net dağıtılabilir dönem karının tamamının birinci temettü olarak ayrılması ve dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, sadece bu durumla sınırlı olmak üzere ikinci tertip[7] yasal yedek akçe net dağıtılabilir dönem karının (1/11)’i oranında ayrılır. Aksi takdirde, ikinci tertip yasal yedek akçenin hesaplanmasında 5’inci maddenin ilk paragrafı uygulanır.

 

6.Payları Borsa’da işlem gören ortaklıkların ortaklarına dağıtacakları kar payının, sermaye artırımı suretiyle pay olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunların karşılığında pay verilmesi durumlarında, söz konusu kar payları Şirket bünyesinden çıkmadığından, esasen yedek akçe de bir özsermaye unsuru olduğundan, ikinci tertip kanuni yedek akçenin ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

7.İkinci tertip kanuni yedek akçe ayırmayan veya eksik ayıran şirketlerin eksik ayrılan yedek akçe tutarının tamamını, karlılık durumunun uygun olduğu bir sonraki dönemde tamamlaması gerekmektedir.

 

8.Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi/pay biçiminde[8] dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

 

D. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışların Kar Dağıtımına Etkisi

9.Ortaklara dağıtılacak birinci temettüün azalmamasını teminen, Kurulumuzun Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliğinin 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “yıl içinde yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15.maddesinin son fıkrası kapsamına girmemesi”ne ilişkin hüküm çerçevesinde, ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların birinci temettüe esas net dağıtılabilir dönem karının matrahına eklenmesi ve birinci temettüün bu matrah üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

 

E. Kurulumuzun Önceki Dönemlerde Kar Dağıtımına İlişkin Kararları

10.   Kar dağıtımı konusunda alınan Kurulumuz Kararları ve Duyuruları Ek’teki tabloda verilmiş olup, anılan kararlarda ve duyurularda yer alan hükümlerin kar dağıtım tablosunun hazırlanmasında dikkate alınması gerekmektedir. Söz konusu karar ve duyurularda belirtilen esaslar özet bir şekilde Ek’te yer almaktadır.

 

F. KAR DAĞITIMI ÖRNEKLERİ

ÖRNEK-1: XYZ A.Ş.’nin kar dağıtımı için gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir:

Ø     Şirket’in ödenmiş sermayesi[9] = 5.000 YTL

Ø     Şirket esas sözleşmesine göre Kar Payı İmtiyazı “birinci temettü dağıtıldıktan sonra kalanın %5’i imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılmaktadır.” şeklinde ifade edilmektedir.

Ø     Genel Kurulda, çalışanlara 100 YTL kar dağıtılmasına ve 150 YTL de ikinci temettü olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

Ø     Yıl içinde 50 YTL’lik bağış yapılmıştır.

Ø     Konsolide Finansal Tablolara Göre Dönem Karı: 2.335 YTL.

Ø     Yasal Kayıtlara Göre Net Dönem Karı: 1.200 YTL

Ø     Konsolidasyona tabi iştirakler içinde genel kurulunda kar dağıtım kararı almamış olan bir iştirakin konsolide finansal tablolara intikal eden net dönem karı 75 YTL’dir.

Ø      Vergi = 200 YTL

Ø     SPK’nın dağıtılmasını zorunlu tuttuğu birinci temettü oranı = %30

 

 

 

 

 

XYZ A.Ş.’nin 20.. Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu

 

Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Dağıtım

 

Yasal Kayıtlardaki Rakamlar

 

 

AÇIKLAMALAR

DÖNEM KARININ DAĞITIMI

 

 

 

1- Dönem Karı

2.335

 

 

2- Ödenecek Vergiler

(200)

 

 

NET DÖNEM KARI

2.135

1.200

 

3- Geçmiş Yıllar Zararları

0

 

 

4- Birinci Tertip Yasal Yedek

(60)

(60)

1200*%5=60

Dağıtıma Tabi Tutulmayacak İştirak Net  Dönem Karı

(75)

 

Genel kurulda kar dağıtım kararı almamış  iştirakin konsolide finansal tablolara intikal eden net dönem karı dağıtımda dikkate alınmaz.

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI

2.000

1.140

 

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar

50

 

 

1. TEMETÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI

2.050

 

Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar sadece birinci temettüün hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı (2.000) kullanılır.

5- Ortaklara Birinci Temettü

615(*)

 

2.050*%30= 615 (Bu tutar yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir kardan karşılanabilmektedir. Birinci temettü tutarı 615 değil de 1.500 olarak bulunsaydı bu durumda yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı olan 1.140 dağıtılacaktı)

 

6- İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine

69,25

 

=(2.000-615)*%5) = 69,25

7- Memur ve İşçilere Temettü

100

 

 

8- Yönetim Kuruluna Temettü

0

 

 

9- Ortaklara İkinci Temettü

150

 

 

10- İkinci Tertip Yasal Yedek

68,43

 

[ ((5+6+7+9)-Ödenmiş Sermayenin%5’i)/10] = [((615+69,25+100+150)- 5.000*%5)/10] =68,43

11- Statü Yedekleri

0

 

 

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

997,33

 

 

 

(*) SPK düzenlemeleri uyarınca, yasal kayıtlardan karşılanabildiği sürece Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca hazırlanacak finansal tablolara göre bulunan Net Dağıtılabilir Karın yine SPK’ca belirlenen oranı üzerinden birinci temettü hesaplanır.

 

ÖRNEK-2: ABC A.Ş.’nin kar dağıtımında ilişkin veriler aşağıda verilmiştir:

Ø         Şirket’in ödenmiş sermayesi = 5.000 YTL

Ø         Yıl içinde 50 YTL’lik bağış yapılmıştır.

Ø         Konsolide Finansal Tablolara Göre Dönem Karı: 2.335 YTL.

Ø         Yasal Kayıtlara Göre Net Dönem Karı: 600 YTL

Ø         Konsolide Finansal Tablolara Göre Geçmiş Yıllar Zararı: 250 YTL

Ø         Yasal Kayıtlara Göre Geçmiş Yıllar Zararı: 175 YTL

Ø         Konsolidasyona tabi iştirakler içinde genel kurulunda kar dağıtım kararı almamış olan bir iştirakin konsolide finansal tablolara intikal eden net dönem karı 75 YTL’dir.

Ø          Vergi = 200 YTL

Ø         SPK’nın dağıtılmasını zorunlu tuttuğu birinci temettü oranı = %30

 

 

ABC A.Ş.’nin 20.. Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu

 

Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Dağıtım

Yasal Kayıtlardaki Rakamlar

 

 

AÇIKLAMALAR

DÖNEM KARININ DAĞITIMI

 

 

 

1- Dönem Karı

2.335

 

 

2- Ödenecek Vergiler

(200)

 

 

NET DÖNEM KARI

2.135

600

 

3- Geçmiş Yıllar Zararları

(250)

(175)

 

4- Birinci Tertip Yasal Yedek

(21,25)

(21,25)

=(600-175)*%5 = 21,25 YTL

Dağıtıma Tabi Tutulmayacak İştirak Net Dönem Karı

(75)

 

Genel kurulda kar dağıtım kararı almamış  iştirakin konsolide finansal tablolara intikal eden net dönem karı dağıtımda dikkate alınmaz.

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI

1.788,75

403,75

 

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar

50

 

 

1. TEMETÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI

1.838,75

 

Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar sadece birinci temettüün hesaplan-masında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı (1.788,75) kullanılır.

5- Ortaklara Birinci Temettü (HESAPLANAN)

551,63

 

=1838,75*%30=551,63 YTL Ancak, bu tutar yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir kardan karşılanama-maktadır. Dolayısıyla yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karının tamamının dağıtılması birinci temettü olarak dağıtılması gerekmektedir

5- Ortaklara Birinci Temettü (DAĞITILAN)

367,05

367,05

=[ 403,75 - (403,75/11) ]

6- İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine

0

 

 

7- Memur ve İşçilere Temettü

0

 

 

8- Yönetim Kuruluna Temettü

0

 

 

9- Ortaklara İkinci Temettü

0

 

 

10- İkinci Tertip Yasal Yedek

36.70

36.70

=403,75/11=36.70 YTL (Temettüün tamamının dağıtılması durumunda II. YYA bu formülle hesaplanır)

11- Statü Yedekleri

0

 

 

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

1.385,00

0

 

 

 

EK: KURULUMUZUN KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN KARARLARI

 

Kar dağıtımına ilişkin Kurulumuz Kararları ve Duyuruları yayımlandıkları Kurul Haftalık Bülten sayıları belirtilmek üzere aşağıdaki tabloda verilmektedir:

 

Haftalık Bültende Yayımlanan Konu

Haftalık Bülten No

İlk defa enflasyona göre düzeltme işlemi sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıl zararlarının mahsubu

2003/63

-         XI/25 veya UMS-UFRS uyarınca düzenlenecek finansal tablolar üzerinden yapılacak kar dağıtımı

-         XI/1 ve XI/20 uyarınca düzenlenecek finansal tablolar üzerinden yapılacak kar dağıtımı

-         XI/1, XI/20 ve XI/21 uyarınca düzenlenecek finansal tablolar üzerinden yapılacak kar dağıtımı

-         “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” ve “Geçmiş yıllar karı/zararı” hesaplarının tesisi ve özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarının kullanım alanları

-         Kar dağıtımı

2004/10

İlk defa enflasyona göre düzeltme işlemi sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıl zararlarının mahsubu

2005/2

Kar dağıtımında SPK düzenlemeleri ile yasal kayıtların durumu

2005/9

2005 yılı faaliyetlerinden sağlanan kazançların dağıtımı esasları

2006/3

Kar dağıtımında, finansal tabloların ilk defa enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan geçmiş yıllar karının veya özsermaye enflasyon düzeltme farklarının ya da Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ/ UMS-UFRS’ye ilk geçişte oluşan geçmiş yıllar karlarının ortaklara nakit temettü olarak dağıtılması

2006/18

 

 

DUYURU (2006/43 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

1. Kurul Karar Organı’nın 06.10.2006 tarih ve 44/1224 sayılı kararı ile,

Halka açık anonim ortaklıkların taraf oldukları birleşme işlemlerinde Kurulumuzun Seri:I, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Birleşme Tebliği) gereğince kamuya açıklanan ve Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği” ile Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS) uygun olarak hazırlanan birleşmeye esas finansal tabloların, solo veya konsolide finansal tablolardan hangisinin olması gerektiğine ilişkin olarak yapılan değerlendirme sonucunda;

 

i.       Gerek Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği’nin, gerekse UFRS/UMS’nin getirdiği düzenlemelerin en önemli amacının, kamuya açıklanan finansal tabloların şirketler hakkındaki en doğru ve gerçekçi bilgiyi içerecek şekilde hazırlanması olduğu,

ii.     Gerek Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği’nin, gerekse UFRS/UMS gereğince ana ortaklık konumundaki bir şirketin kamuya açıklanacak finansal tablolarının konsolide olması gerektiği,

iii.    Birleşmeye esas finansal tabloların, birleşme oranının doğru ve gerçekçi tespit edilip edilmediğine yönelik olarak, birleşen şirketlerin ortakları tarafından yapılacak değerlendirmede kullanılmak üzere kamuya açıklandığı,

iv.    Birleşme oranının tespitinde kullanılacak olan şirket değerlerinin tek başına finansal tablolarda yer alan özkaynak miktarına bakılarak belirlenemeyeceği,

dikkate alınarak,

a)    Birleşme işlemine taraf olan ortaklıklardan konsolide finansal tablo düzenlemekle yükümlü olanların konsolide, diğerlerinin solo finansal tablolarının bundan sonraki birleşme işlemlerinde esas alınmasının ve bu finansal tabloların birleşmeye esas finansal tablolar olarak ilan edilmesine,

b)    Halen Kurulumuzda mevcut bulunan başvuruların, şirketlerin talepleri çerçevesinde solo veya konsolide finansal tabloların birleşmeye esas finansal tablolar olarak kabul edilmesi suretiyle sonuçlandırılmasına

karar verilmiştir.

 

DUYURU (2006/52 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

D. ÖZEL DURUMLAR

................................................

Kurulumuzun 06.12.2006 tarih ve 50/1442 sayılı İlke Kararı

8. Kurula kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin halka arz fiilini gerçekleştiren anonim ortaklıklarla ilgili olarak, hisse senetlerinin kayda alınma başvurularının ilke olarak;

1) a) Şirketlerin mevcut sermayelerinin ödenmişliği ve varsa oluşan emisyon primi tutarının tespitinin Kurulumuzun Bağımsız Denetime Yetkili Kuruluşlar Listesinde yer alan bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanacak Seri: X, No: 22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkkında Tebliğ’in 33. kısmı çerçevesinde özel amaçlı bağımsız denetim raporu ile belgelendirilmesi,

b) Şirketin son durum itibariyle ortaklar listesinin, sermayesinin ortaklar arasında dağılımının, ortakların kimlik ve adres bilgilerinin, şirket yönetim kurulu kararına bağlanarak Kurulumuza iletilmesi,

c) Başvurunun incelendiği yıl hariç olmak üzere geçmişe yönelik Kurulumuz düzenlemelerine uygun olarak 3 yıllık finansal tablo hazırlanması, son yıllık finansal tabloların ise daha önce kendilerinden konsolide finansal tablo istenmiş veya Kurulca gerekli görülen şirketler için konsolide, diğer şirketlerden solo olarak düzenlenmesi,

d) Son yıllık finansal tabloların Kurulumuz düzenlemeleri çerçevesinde Kurulumuz listesinde yer alan bir bağımsız denetim kuruluşunca bağımsız denetiminin yaptırılması, bu denetimin “görüş bildiren” bir bağımsız denetim raporuna bağlanması, bağımsız denetim raporunun şirket yönetim kurulunca görüşülmesi ve kayda alınmadan sonra yapılacak olan ilk ortaklar genel kurulunun bilgisine sunularak ortakların bilgilendirilmesi,

e) Kayda alma işleminden sonra, son iki yıldır ortak sayısının 200’ün altında olduğu tespit edilen şirketlerin, talepleri bulunması halinde Kurulumuzun Seri: IV, No: 9 sayılı “İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği”nde yer alan Kurul kaydından çıkma şartlarını taşıyan şirketlerin, talep etmeleri halinde Kurul kaydından çıkarılması,

f)    Kayda alma başvurusunun sonuçlandırıldığı Kurul Kararı’nın ve kamunun aydınlatılmasını teminen içeriği Kurulumuzca belirlenecek bir “Bilgi Formu”nun, Haftalık Bülten’de yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulması, gerektiğinde bedeli ilgili şirket tarafından karşılanmak suretiyle ilgili şirketin merkez adresinin bulunduğu yerde yayımlanan mahalli veya ulusal en az iki gazetede ve/veya ulusal iki gazetenin yurtdışı baskısında yayımlanması,

g)   Kurulumuz kaydına alınan şirketlerin iştirak ve bağlı ortaklıklarının bulunması halinde, bu şirketlere yıl sonlarında konsolide finansal tablo hazırlama ve bu finansal tabloları bağımsız denetimden geçirme zorunluluğu getirilmesi,

h)   Kurulumuz kaydına alınan şirketlere, Kurulumuzun Seri: IV, No: 9 sayılı “İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 3’üncü maddesi kapsamında muafiyet koşullarını taşısalar bile bağımsız denetim muafiyeti tanınmaması,

suretiyle değerlendirmeye alınmasına,

2)   Kayda alınma başvurusu bulunan şirketlerin başvurularının yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde sonuçlandırılmasına,

3)   Kayda alma başvuruları, şirketlerin ortaklık yapılarının tespiti amacıyla açılan davaların sonuçlanmasına kadar ertelenen, Şirket ve yöneticileri hakkındaki ceza davalarının devam etmesi nedeniyle hisse senetleri kayda alınmayan veya Kurul kaydına alınmadan halka arz yaptığı tespit edilen ancak ortak sayısı 250’nin altında bulunan şirketlerin hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması talebiyle Kurulumuza başvurmaları veya daha önceki başvurularını yenilemeleri gerektiği hususunda bildirimde bulunulmasına,

4)   Merkez adreslerinde bulunamayan şirketler hakkında TTK hükümleri çerçevesinde işlem yapılmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunulmasına,

karar verilmiştir.

 

 

DUYURU (2006/55 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

………………

6. Kurulumuzun 28.12.2006 tarih ve 56/1546 sayılı Kararı

01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

a)   Seri: I, No: 26 “Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği”nin,

Seri: I, No: 29 Tebliği ile değişik 5’inci maddesinde, mevcut hisse senetlerinin halka arz yoluyla satışında ve 6’ncı maddesinde halka açık olmayan ortaklıkların hisse senetlerinin sermaye artırımı yoluyla satışında, halka arz edilecek hisse senetlerinin nominal değerlerinin nominal sermayeye oranının tespiti için öngörülen 10 trilyon TL ve 50 trilyon TL'lik  nominal sermaye tutarlarının, sırasıyla 13.200.000 YTL ve 66.000.000 YTL,

—Seri: I, No: 29 Tebliği ile değişik 19’uncu maddesinde tasarruf sahipleri sirküleri yayımlamaktan muafiyet için, sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değerleri toplamı için öngörülen 50 milyar TL’lik tutarın 66.000 YTL,

—Seri: I, No :29 Tebliği ile değişik Ek Madde 1'de kısmi aracılık yüklenimi için öngörülen 23 trilyon TL, 46 trilyon TL, 92 trilyon TL, 230 trilyon TL ve 460 trilyon TL’lik halka arz tutarlarının, sırasıyla; 30.300.000 YTL, 60.600.000 YTL, 121.200.000 YTL, 303.000.000 YTL ve 606.000.000 YTL,

b)   Seri: IV, No: 7 “Kayıtlı Sermaye Sistemine Ilişkin Esaslar Tebliği”nin 3’üncü maddesinde; kayıtlı sermaye sistemine geçiş için öngörülen 100 milyar TL'lik asgari başlangıç sermayesi tutarının 3.158.909,11 YTL,

c)   Seri: IV, No: 9 Ihraçcıların Muafıyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin;

—3’üncü maddesinde, halka açık anonim şirketler için öngörülen 50 milyar TL'lik bağımsız denetim ve kar dağıtımı muafiyetine ilişkin asgari aktif toplamı tutarının 5.767.641,54 YTL;

—4’üncü maddesinde belirtilen hisse senedi dışındaki menkul kıymet ihraçcıları için öngörülen 50 milyar TL'lik aktif toplamı tutarının 5.767.641,54 YTL, 10 milyar TL'lik halka arz tutarının 1.154.318,03 YTL;

—5’inci maddesinde, halka açık anonim ortaklıkların Kurul kaydından çıkarılmaları için gerekli 2 milyar TL'lik asgari aktif toplamının ise 226.388,48 YTL;

d)   Seri: VIII, No:22 “Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin,

—(3.1.3.) no'lu maddesinde, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında, "talep toplama" veya "borsada satış" yöntemlerinden birinin zorunlu olarak uygulanmasına ilişkin olarak öngörülen 4.873 milyar TL'lik asgari aktif toplam tutarının 8.250.000 YTL

—(4.1.1.4.) no’lu maddesinde, halka arzda belirli gruplara tahsisat yapmak isteyen ihraçcılar için, halka arz edilecek sermaye piyasası aracının satış tutarının 100 trilyon TL ve üzerinde olması halinde halka arz edilecek sermaye piyasası aracı miktarının en az %30 unu, 100 trilyon TL’nin altında olması durumunda ise en az %50 sini küçük bireysel yatırımcılara tahsis etme zorunluluğu ile ilgili olarak 100 trilyon TL’lik tutarın 132.000.000 YTL,

e)   Aynı zamanda Kurulumuzun Seri: I No:26 sayılı Tebliğinde yeralmamakla birlikte Kurulumuz İlke Kararı olarak, her yıl belirlenen ve kamuya açıklanan, finans piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin halka açılma ve kayıtlı sermaye sistemine geçme başvurularına (halka açılmak üzere daha once kayıtlı sermaye sistemine geçmiş veya kayıtlı sermaye sistemine geçmek üzere başvuruda bulunmuş olan şirketler ve yatırım ortaklıkları hariç) izin verilebilmesi için gerekli olan ve 2006 yılında 24.419.520 YTL olarak belirlenen asgari ödenmiş sermaye tutarının, 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 26.500.000 YTL,

olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenebilir:

 

 

 

TEBLİĞ NO

TEBLİĞDEKİ TUTAR (MİLYAR TL)

2007 YILINDA UYGULANACAK TUTAR (YTL)

Seri: I No: 26 md.5

10.000

13.200.000,00

Seri: I No: 26 md.5

50.000

66.000.000,00

Seri: I No: 26 md.19

50

66.000,00

Seri: I No: 26 ek md.1

23.000

30.300.000,00

Seri: I No: 26 ek md.1

46.000

60.600.000,00

Seri: I No: 26 ek md.1

92.000

121.200.000,00

Seri: I No: 26 ek md.1

230.000

303.000.000,00

Seri: I No: 26 ek md.1

460.000

606.000.000,00

Seri: IV No: 7 md.3

100

3.158.909,11

Seri: IV No: 9 md.3-4

50

5.767.641,54

Seri: IV No: 9 md.4

10

1.154.318,03

Seri: IV No: 9 md.5

2

226.388,48

Seri: VIII No: 22 md.3.1.3.

4.873

8.250.000,00

Seri: VIII No: 22 md.4.1.1.4.

100.000

132.000.000,00

Kurul Kararı (19.12.2003-1504)

20.000

26.500.000,00

 

DUYURU (2007/14 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Kurulumuz Karar Organı’nın 05.04.2007 tarihli ve 13/404 sayılı kararı ile;

..........................................................

D) 1) Halka arzdan önce,

a) Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarının devrinin herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabi olmasına ve ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklarda da kurucularda aranan şartların aranmasına,

b) Söz konusu pay devirlerinde, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazlasına ya da bu orana bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz taşıyan paylarına sahip olan, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişiler dışındaki tüzel kişi kurucularının, sermayelerinin  %10 veya daha fazlasına ya da bu orana bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz taşıyan paylarına sahip olan ortakları ile yönetim kurulu üyelerinde de kurucularda aranan şartların aranmasına,

2) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 34/6 maddesinin Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, yatırım ortaklıkların paylarının halka arzı sonrasındaki dönemde,

a) Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay devirlerinin Kurul iznine tabi olmasına, bu ortaklıklarda imtiyazlı payları devralmak suretiyle pay edinecek ya da doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber ortaklık sermayesinin %25’ine ulaşan veya bu oranı aşan payları iktisap etmek suretiyle ortaklıkta pay edinen yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartların aranmasına ve kurucularda aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgelerin imtiyazlı pay devirlerinde izin başvurusu ile birlikte, ortaklık sermayesinin %25’ine ulaşan veya bu oranı aşan pay iktisaplarında ise iktisabı takip eden 5 iş günü içerisinde anılan kişiler tarafından Kurulumuza gönderilmesine,

b) İmtiyazlı payları devralmak suretiyle pay edinecek ya da doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber ortaklık sermayesinin %25’ine ulaşan veya bu oranı aşan payları iktisap etmek suretiyle ortaklıkta pay edinen yeni ortakların tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişilerin sermayelerinin  %10 veya daha fazlasına ya da bu orana bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz taşıyan paylarına sahip olan ortakları ile yönetim kurulu üyelerinde de kurucularda aranan şartların aranmasına,

c) İşbu İlke Kararı kapsamına giren pay devirlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satışlar Pazarı’nda gerçekleşmesinin planlanması halinde, söz konusu işlemler öncesinde pay devrine ilişkin olarak Kurul’dan izin alınmasına, 

d) İşbu İlke Kararı kapsamına giren pay edinimlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından nezdindeki hesaplar aracılığıyla takip edilmesi ve pay edinimlerini takip eden 2 işgünü içinde Kurulumuza bilgi verilmesi hususunda Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun görevlendirilmesine, 

3) Halen faaliyette olanlar tarafından üç ay içerisinde yerine getirilmek üzere, menkul kıymet yatırım ortaklıkları için,

a) Portföy yönetim hizmetinin imzalanan bir sözleşme ile dışarıdan satın alınmadığı durumlarda, Şirket nezdinde Kurul’un lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam edilmesinin, portföy yönetimi karar alma sürecine ilişkin Şirket nezdinde yazılı bir prosedür oluşturulması ve kararlara dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin Şirket nezdinde saklanmasının,

b) İç kontrol sisteminin yazılı hale getirilmesinin ve bu kapsamda görev alacak bütün personelin atamalarının yönetim kurulu kararı ile yapılmasının, Şirket personelinin görev tanımları ile sorumluluklarının açıkça belirlenmiş ve kendilerine tebliğ edilmiş olmasının

zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir.

 

DUYURU (2007/20 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

T.C.

BAŞBAKANLIK

SERMAYE PİYASASI KURULU’NDAN KAMUOYUNA DUYURU

 

Son günlerde basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine, bazı şahısların belirli vaatlerle hisse senedi, makbuz vs. gibi bazı belgeler karşılığında vatandaşlarımızdan para toplama gibi faaliyetlerde bulunabilecekleri dikkate alınarak, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

Ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin uymak zorunda oldukları kanunlara göre; halktan para toplamak isteyen şirketlerin herhangi bir şekilde hisse senedi, tahvil, kar-zarar ortaklığı belgesi veya bunlara benzer kıymetli evrak satmaları için, öncelikle söz konusu kıymetli evrakın Sermaye Piyasası Kurulu’nca kayda alınması, kayda alma tarih ve sayısının halktan para toplamak için gazetelerde yapılan ilanlarda belirtilmesi ve paraların aynı ilanda belirtilen şirket adına bir bankada açılmış bulunan özel hesaba yatırılması şarttır. Şirket yetkilileri ve/veya temsilcileri tarafından hisse senedi, makbuz vs. gibi herhangi bir belge karşılığında para toplanması kanunen yasaktır. Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmaksızın hisse senedi, tahvil, kar-zarar ortaklığı vs. karşılığında halktan para toplanması izinsiz halka arz fiilini oluşturmakta olup, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve para cezası gerektirmektedir.

Kurulumuzca bugüne kadar Kurul kaydına alınmaksızın halka arz veya sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunan kişiler hakkında toplam 55 adet suç duyurusunda bulunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınan ve halka arz edilecek hisse senetleri, tahvil, kar zarar ortaklığı belgesi vs. Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulmaktadır. Ayrıca, halka arz aşamasında Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylı izahname Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, sirküler ise ulusal gazetelerde ilan edilmektedir. İzahname ve sirkülerde hisse senetleri, tahvil, kar-zarar ortaklığı belgesi vs. halka arz edecek şirkete ilişkin bilgiler ile halka arz sürecine ilişkin bilgiler (başvuru süresi, fiyat, başvuru yerleri vs.) yer almaktadır.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için, yatırım yaparken yukarıda yer alan hususlara dikkat etmeleri, yasa dışı girişimlere iştirak etmemeleri önem taşımaktadır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

DUYURU (2007/21 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Kurul Karar Organı’nın 23.05.2007 tarih ve 20/571 sayılı Kararı

Kurulumuz kaydında bulunan medya şirketlerince yayımlanan gazete ve dergilerde yer alan çeşitli yazılar nedeniyle ilgili şirketler ve yazarları aleyhine açılan manevi tazminat davaları ile ilgili olarak, bu şirketlerce ayrılan karşılık ve ödenen tazminat tutarları ile yazarları tarafından ödenen tutarlar hakkında yıllık olağan genel kurul toplantılarında gündem maddesi konulmak suretiyle Şirket ortaklarının düzenli ve ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

 

DUYURU (2007/28 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Kurul Karar Organı’nın 12.07.2007 tarih ve 26/733 sayılı Kararı

DUYURU 1.

Kurulumuzun Seri:IV, No:9 sayılı “İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin “Halka Açık Anonim Ortaklıklara Tanınan Muafiyetler” başlıklı 3’üncü maddesinin “Kar Dağıtımı” başlıklı (c) fıkrasında:

“… Aktif toplamları 50 milyar TL.’sı ve üstünde olan halka açık anonim ortaklıklarda, Kurul düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir birinci temettü tutarının, ödenmiş sermayenin %5’inden daha düşük olması,

hallerinde, ortaklığın başvurusunun Kurul’ca uygun görülmesi kaydıyla, ilgili hesap dönemleri için birinci temettü dağıtılmayabilir.

Ancak, bu hükme göre dağıtılmayan temettü, daha sonraki dönemlerde yapılacak muafiyet hesaplamalarında temettü kalemi olarak dikkate alınır.”

denilmektedir.

Diğer taraftan, Kurulumuzun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile şirketlerin 2006 yılı karından yapacakları temettü dağıtımlarına ilişkin olarak; payları Borsa’da işlem gören anonim ortaklıklar için asgari birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin % 5’inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine karar verilmiştir.

Bu defa, payları borsada işlem görmeyen anonim ortaklıklar için, Seri: IV, No:9 Tebliğinin 3’üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen diğer şartları taşıması halinde, kar dağıtmamaya karar verilebilmesi için genel kurul kararı alınmasından önce Kurul’dan uygun görüş alınması şartının aranmayarak uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir.

 

DUYURU (2007/30 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)

Halka açık bankalar ile bu bankaların çalışanlarına ait vakıflar arasında yapılan taşınmaz kiralama ve satış işlemlerinin SPKn’nun 15. maddesinin son fıkrası hükmü kapsamına girecek sonuç doğurmaması ve yatırımcıların hak ve yararlarının korunması için, kiralama ve satış sözleşmesi yapılmadan önce Kurulumuzca listeye alınmış bir gayrimenkul değerleme şirketine ekspertiz raporu düzenlettirilmesi zorunludur.

 

 

 

 

 

 [1] 2004/23 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanan 3/6/2004 tarih ve 2004/23 Kurul kararı ile, “...izleyen ilk iş günü saat 9.00’a kadar...” ibaresi “…izleyen ilk iş günü saat mesai saati bitimine kadar…”  olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

[2] Geçmiş yıl zararları, ilgili mevzuat çerçevesinde geçmiş yıl finansal tablolarında yer alan zararlar ile enflasyon muhasebesi uygulaması ve/veya uygulanan muhasebe politikalarında yapılan değişiklikler nedeniyle geçmiş yılda/yıllarda ortaya çıkan zararları ifade etmektedir.

[3] 13.11.2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurulumuzun Seri: IV, No: 27 Tebliği hükümleri uygulanır.Temettü dağıtımı ortaklıklarca, hesap dönemini izleyen 5'inci ayın sonuna kadar tamamlanmak zorundadır. Temettü dağıtımına ilişkin bilgiler, bu işlemlerin tamamlanmasından itibaren 1 ay içerisinde Kurula ulaştırılır.

 

[4] Payları Borsa’da işlem gören şirketler için Kurulumuzun Seri: IV, No: 27 Tebliğinin 5. maddesi, payları Borsa’da işlem görmeyen şirketler için anılan Tebliğin 4. maddesinde yer alan oran geçerli olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu bu oranı her yıl itibariyle belirleyerek kamuya duyurmaktadır.

[5] Birinci temettüün ayrılmasından sonra kalan kârın dağıtımı için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Ancak, bu fıkrada yer alan hususların esas sözleşmede aynen bulunması zorunlu olmayıp, karın kimlere ve hangi oranda dağıtılacağını belirleme yetkisi şirket genel kuruluna aittir.

[6] Holdingler bu hükümden muaftır (TTK md.466/f4)

[7] TTK’nun 466’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan sınırın aşılmadığı durumlarda ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılır. Sınırın aşıldığı durumda bu hesaplamalara gerek bulunmamaktadır.

[8] “Hisse senedi/pay biçiminde dağıtma” durumunda Kurulumuzun Seri: IV, No: 27 Tebliği hükümleri uygulanır.

[9] Birinci tertip yasal yedek akçe tavanının belirlenmesinde ve ikinci tertip yasal yedek akçe matrahının hesaplanmasında nominal sermaye rakamının kullanılması gerekmektedir.

1-2 of 2