Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Thị Yến

Họ và tên

ThS. Nguyễn Thị Yến

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 210 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Yen.nguyenthi@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 2304

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Luật kinh tế

-   Quản trị nhân lực

Hướng nghiên cứu

-   Luật kinh tế

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có