Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Tài Vượng

Họ và tên

GVC.ThS. Nguyễn Tài Vượng

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 208B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Vuong.nguyentai@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 3799

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Kinh tế quốc tế

-   Kinh tế học vi mô

-   Kinh tế học vĩ mô

-   Engineering economics

Hướng nghiên cứu

-   Nghiên cứu hệ thống đánh giá hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.

-   Tính thích ứng của hệ thống kinh doanh Việt nam với các mức độ khác nhau của hội nhập kinh tế (WTO, Cộng đồng kinh tế ASEAN)

Các công trình nghiên cứu đã công bố

- Truong Quang, Nguyen Tai Vuong, Management Style and Organizational Efectiveness in Vietnam. Research and Practice in Human Resource Management, Vol.10 Issue 2 - 2002.

- Nguyen Tai Vuong. Business Performance Measurement at Vietnamese Companies. Proceedings of Managing Future Challenges Conference - 2003.

Các sách đã xuất bản

-   Bài giảng môn Kinh tế quốc tế. Nhà xuất bản  Đại học bách khoa Hà nội – 2008

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có