Trang thông tin cá nhân của Phan Thế Vinh

Họ và tên

ThS. Phan Thế Vinh

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 209 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Vinh.phanthe@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3661

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Môn học 1: Quản lý dự án

-   Môn học 2: Lập kế hoạch và điều độ sản xuất

-   Môn học 3: Quản trị chi phí

-   Môn học 4: Phân tích và lập dự án đầu tư 

Hướng nghiên cứu

-   Hướng 1: Quản lý dự án năng lượng

-   Hướng 2: Thị trường điện

-   Hướng 3: Contact Center - Call Center

-   Hướng 4: Quản lý sản xuất ngành may

-   Hướng 5: Giữ chân nhân viên

   

Các công trình nghiên cứu đã công bố

-   Đầu tư cho công nghệ - nhân tố chính quyết định tốc độ tăng trưởng của Doanh nghiệp - Tạp chí Thương mại  Số 28, tháng 11 năm 2001.

-   Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước trong khu vực - Tạp chí Thương mại  Số 19, tháng 5 năm 2003.

-   Rút giấy phép đầu tư ở Việt Nam giai đoạn 1988-2002 diễn biến, nguyên nhân và giải pháp - Tạp chí Kinh tế và Dự báo Số 365, tháng 5 năm 2003.

-   Lý thuyết rủi ro và thực trạng rủi ro đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số tháng 8 năm 2003.

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có