Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Đăng Tuệ

Họ và tên

TS. Nguyễn Đăng Tuệ

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Tue.nguyendang@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Tài chính doanh nghiệp

-   Tài chính tiền tệ

Hướng nghiên cứu

-   Sản phẩm tài chính

-   Quản lý quỹ hưu trí (Retirement Planning)

-   Quản lý các trường Ngoài công lập

-   Tài chính doanh nghiệp

-   Định giá doanh nghiệp


Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có