Trang thông tin cá nhân của Trịnh Thu Thủy

Họ và tên

ThS. Trịnh Thu Thủy

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 208B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Thuy.trinhthu@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 3799

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Môn học 1: Kinh tế học đại cương

-   Môn học 2: Kinh tế học phát triển

-   Môn học 3: Quản trị doanh nghiệp

-   Môn học 4: Anh văn kinh tế

-   Môn học 5: Kinh tế học vĩ mô

-   Môn học 6: Kinh tế học vi mô

Hướng nghiên cứu

-   Hướng 1: Kinh tế phát triển

-   Hướng 2: Huy động vốn cho đầu tư phát triển

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có