Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Thị Thu Thủy

Họ và tên

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 208B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Thuy.nguyenthithu@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 3799

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Môn học 1: Quản trị học

-   Môn học 2: Kinh tế quốc tế

Hướng nghiên cứu


Các công trình nghiên cứu đã công bố


Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có