Trang thông tin cá nhân của Lê Thu Thủy

Họ và tên

ThS. Lê Thu Thủy

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 210 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Thuy.lethu@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 3799

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Môn học 1: Quản trị học đại cương

-   Môn học 2: Anh văn kinh tế

-   Môn học 3: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Hướng nghiên cứu

Không có

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có