Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Tấn Thịnh

Họ và tên

GVC.ThS. Nguyễn Tấn Thịnh

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 209 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Thinh.nguyentan@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3661

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Môn học 1: Kinh tế và quản lý doanh  nghiệp

-   Môn học 2: Quản lý nhân lực

-   Môn học 3: Quản lý chất lượng

-   Môn học 4: Tổ chức và Định mức lao động 

Hướng nghiên cứu

-   Quản lý nhân lực và quản lý chất lượng trong doanh nghiệp.

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Giáo trình quản lý nhân lực trong doanh nghiệp NXB Lao động – Xã hội, 2003

Giáo trình quản lý nhân lực trong doanh nghiệp NXB KH-KT, 2005, 2008

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có