Trang thông tin cá nhân của Đỗ Văn Phức

Họ và tên

GS.TS. Đỗ Văn Phức

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 210 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Phuc.dovan@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 3799

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản lý doanh nghiệp

-   Quản lý nhân lực

-   Tâm lý trong quản lý doanh nghiệp

Hướng nghiên cứu

Các căn cứ cho hoạch định kinh doanh, cho phát triển, cho tái cấu trúc bộ máy quản lý doanh nghiệp và tái cấu trúc nhân lực của doanh nghiệp

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Đến 2010 đã đăng 37 bài báo ở các tạp chí chuyên ngành:

-   Chất lượng đội ngũ CBQL và hiệu quả KD của DN SXCN VN - Tạp chí NCKT 1/2007; Hiệu quả hoạt động của DN: phương pháp đánh giá và các nhân tố - Tạp chí Kinh tế và dự báo 3/2007; Lý luận về phương pháp đánh giá tình hình - Tạp chí NCKT 10/2010; Đào tạo chuyên môn cán bộ quản lý doanh nghiệp - Tạp chí công nghiệp 8/2010…,

4 đề tài cấp bộ đã nghiệm thu, 4 chứng nhận QTG

Các sách đã xuất bản

- Quản lý đại cương, Quản lý doanh nghiệp, quản lý nhân lực của doanh nghiệp, Tâm lý trong quản lý doanh nghiệp, Cán bộ quản lý SXCN…

Học viên cao học đang hướng dẫn

10

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

5

Các thông tin khác (nếu có)

Không có