Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Tiên Phong

Họ và tên

TS. Nguyễn Tiên Phong

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 206 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Phong.nguyentien@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 0790

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Kinh tế năng lượng

-   Quản trị doanh nghiệp

-   Kế toán quản trị

Hướng nghiên cứu

-   Quản lý tài chính doanh nghiệp

-   Kinh tế học hành vi

-   Tài chính quốc tế

-   Dự báo giá và các nhu cầu năng lượng

Các công trình nghiên cứu đã công bố

TS. Trần Kỳ Phúc, Nguyễn Tiên Phong, "Dự báo nhu cầu điện tại Việt Nam tới năm 2020", Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học Tự động hóa - 2005, 2005, Hà Nội.

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

-   NCS Trương Xuân Khánh

Các thông tin khác (nếu có)

Không có