Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Họ và tên

ThS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 208B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

nguyet.nguyenthibich@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 3799

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản trị nhân lực

Hướng nghiên cứu


Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có