Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Danh Nguyên

Họ và tên

GVC.TS. Nguyễn Danh Nguyên

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 302 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

nguyen.nguyendanh@hust.edu.vn, nguyen8998@gmail.com

Tel

+ 84 4 3869 2304 / 098 302 9872

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản trị sản xuất (lớp Đại học)

-   Quản trị tác nghiệp (lớp Cao học)

-   Quản trị nhân sự (lớp Đại học)

-   Quản trị nguồn nhân lực (lớp Cao học)

Hướng nghiên cứu

-   Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Việt nam

-   Ứng dụng các mô hình quản lý hiện đại vào các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Việt Nam (mô hình Lean, 6-sigma)

-   Xây dựng các tổ chức học tập (Learning Organization) và phát triển tri thức trong doanh nghiệp

-   Quản lý trường đại học và cao đẳng trong bối cảnh Việt Nam

Các công trình nghiên cứu đã công bố

  1. Nguyen D. N., Yanagawa Y., Miyazaki S.(2005) University Education and Employment in Japan: Students’ Perceptions on Employment Attributes and Implications for University Education, Quality Assurance in Education, Vol 13, No 3, pp 202 -218.
  2. Nguyễn Danh Nguyên, Nguyễn Đại Thắng (2009) Thực thi cơ chế tự chủ cho các trường đại học công lập: cơ sở để phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập. Hội thảo Tự chủ đại học, Ban Liên lạc các trường đại học, Tây Nguyên, tháng 10-2009.
  3. Nguyễn Danh Nguyên, Phạm Thị Thanh Hồng (2012) Một số đề xuất mô hình hợp tác giữa trường đại học và các đối tác, Tạp chí Công nghiệp, tháng 4, 2012, pp.40-42.
  4. Nguyễn Danh Nguyên, Phạm Thị Thanh Hồng (2012) Thực trạng tự chủ tại các trường đại học công lập Việt Nam trong những năm gần đây: Một nghiên cứu thực chứng, Tạp chí Kinh tế  & Phát triển, số 180, pp. 107-112, Tháng 6.
  5. Nguyễn Danh Nguyên, Nguyễn Đạt Minh (2012)  Tư duy Tinh gọn: Hướng đi mới cho các bệnh viện Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vượt qua khủng hoảng, Tháng 9, Hà Nội. 

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

  1.  Nguyễn Thùy Yên. Đề tài: Nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực tại một số khách sạn 4 sao tỉnh Quảng Ninh
  2. Nguyễn Thị Bích Nguyệt. Đề tài: Xây dựng các giải pháp nhằm giữ chân người lao động tại một số doanh nghiệp dệt may Việt Nam
  3. Trần Thị Phương Đông. Đề tài: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Truyền tải điện 1
  4. Trần Quốc Hoàn. Đề tài: Đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ADSL của Viễn Thông Quảng Ninh
  5. Thái Linh Thu. Đề tài: Đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo quốc tế tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

·       Đỗ Hữu Hải. Đề tài: Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế thị trường,  thời gian thực hiện: 4 năm

Các thông tin khác (nếu có)

Đang cần NCS/Cao học làm về đề tài:

·         Nghiên cứu về đánh giá và quản lý thực hiện công việc tại các doanh nghiệp/tổ chức (Performance Management and Improvement)

·         Nghiên cứu đánh giá và quản lý năng lực học hỏi, năng lực sáng tạo của doanh nghiệp

·        Những thách thức và giải pháp của các doanh nghiệp Việt Nam khi áp dụng những mô hình quản lý hiện đại (Mô hình Lean, 6-sigma,…)

·        Quản lý trường đại học trong bối cảnh mới tại Việt Nam

·         Nghiên cứu mức độ hài lòng của cán bộ quản lý cấp trung gian tại các doanh nghiệp Việt Nam ...