Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Văn Nghiệp

Họ và tên

GVC.ThS. Nguyễn Văn Nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Nghiep.NguyenVan@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-  Nguyên lý kế toán

-   Kế toán doanh nghiệp

-   Kế toán tài chính

-   Kế toán quản trị

-   Kế toán thuế

Hướng nghiên cứu

Không có

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có