Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Văn Nghiến

Họ và tên

GVC.TS. Nguyễn Văn Nghiến

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 209 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Nghien.nguyenvan@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3661

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Môn học 1:  Quản trị sản xuất

-   Môn học 2:  Quản trị chiến lược

-   Môn học 3:  Quản trị chuỗi cung cấp toàn cầu

-   Môn học 4:  Công cụ thành công trong quản trị sản xuất và tác nghiệp 

Hướng nghiên cứu

-   Quản trị sản xuất và tác nghiệp

-   Quản trị chiến lược

-   Quản trị chuỗi cung cấp 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Chủ nhiệm đề tài cấp bộ: Nghiên cứu mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt nam – 2006

Chủ nghiệm đề tài cấp bộ: “Nghiên cứu thực tiến quản lý sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở Việt nam”- 2009

Các sách đã xuất bản

Nguyến Văn Nghiến, Gérad Chevalier: Quản lý Sản xuất. NXB Thống kê, 1996, 1999

Nguyễn Văn Nghiến: Giáo trình Quản trị sản xuất. NXB Đại học Quốc gia, 2001

Nguyễn Văn Nghiến: Quản trị sản xuất và tác nghiệp. NXB Giáo dục, 2008, 2009

Học viên cao học đang hướng dẫn

10 học viên /năm

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

·         Nguyễn Khánh Tường

·         Nguyễn Vân Anh

·         Hoàng  Đình Minh

Các thông tin khác (nếu có)

Không có