Trang thông tin cá nhân của Bùi Thanh Nga

Họ và tên

ThS. Bùi Thanh Nga

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 208B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Nga.buithanh1@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 3799

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Môn học 1: Quản trị học

-   Môn học 2: Quản trị doanh nghiệp

-   Môn học 3: Kinh tế lượng

-   Môn học 4: Kinh tế vi mô

Hướng nghiên cứu

-   Quản trị, tài chính công và tài chính doanh nghiệp

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có