Trang thông tin cá nhân của Đỗ Tiến Minh

Họ và tên

TS. Đỗ Tiến Minh

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 209 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

minh.dotien@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3661

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản lý sản xuất

-   Quản lý chất lượng

Hướng nghiên cứu

-   Nhân tố xã hội

-   Năng lực cạnh tranh

-   Quản trị thương hiệu

-   Thương mại điện tử

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có