Trang thông tin cá nhân của Phan Y Lan

Họ và tên

ThS. Phan Y Lan

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 210 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Lan.phany@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 2304

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản trị học đại cương

-   Quản trị học

-   Kinh tế quốc tế

Hướng nghiên cứu

-   Quản trị học

-   Kinh tế quốc tế

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có