Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Hoàng Lan

Họ và tên

ThS. Nguyễn Hoàng Lan

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 206 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Lan.nguyenhoang@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 0790

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quy hoạch phát triển hệ thống năng lượng

-   Kinh tế năng lượng

-   Quản trị doanh nghiệp

-   Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế năng lượng

Hướng nghiên cứu

-   Xây dựng mô hình phát thải khí nhà kính

-   Xã hội phát thải cacbon thấp

-   Ứng dụng các phần mềm mô phỏng trong quy hoạch phát triển hệ thống  năng lượng

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có