Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Hoàng Lan

Họ và tên

TS. Nguyễn Hoàng Lan

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Lan.nguyenhoang1@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Nguyên lý kế toán

-   Kế toán doanh nghiệp

-   Kế toán tài chính

Hướng nghiên cứu

-   Kế toán 

-   Phân tích tài chính  

- Chất lượng đào tạo đại học

Các công trình nghiên cứu đã công bố

 

Các sách đã xuất bản

Giáo trình Nguyên lý kế toán, PGS.TS.Nghiêm Sĩ Thương, Th.S.Nguyễn Hoàng Lan (Chủ biên), TS.Nguyễn Thị Mai Chi, Th.S.Nguyễn Minh Đức, Th.S.Dương Vân Hà, Th.S. Nguyễn Thị Lê Hà, Th.S.Thái Minh Hạnh, Th.S. Nguyễn Văn Nghiệp, NXB Giáo dục Việt Nam 

Học viên cao học đang hướng dẫn

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Các thông tin khác (nếu có)