Trang thông tin cá nhân của Giảng viên Nguyễn Văn Lâm

Họ và tên

ThS. Nguyễn Văn Lâm

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 210 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

lam.nguyenvan@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 0452/0988 614 612

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Luật kinh doanh

-   Pháp luật đại cương

-   Xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật

-   Pháp luật dân sự Việt Nam

-   Pháp luật Ngân hàng

Hướng nghiên cứu

-    Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

-   Pháp luật về các Tổ chức kinh doanh

-   Pháp luật về Quản trị công ty

-   Pháp luật về Chuyển giao công nghệ và Sở hữu trí tuệ

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có