Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Thị Vũ Khuyên

Họ và tên

ThS. Nguyễn Thị Vũ Khuyên

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Khuyen.nguyenthivu@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản trị tài chính

-   Bảo hiểm

-   Lý thuyết tài chính tiền tệ

-   Tiếng anh chuyên ngành

Hướng nghiên cứu

Không có

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có