https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/icech2017_en/

HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2017

Cùng doanh nghiệp Vượt qua thử thách - Hội nhập chiến lược (ICECH2017)

1 - 12 - 2017

Hạn gửi tóm tắt bài báo (tiếng Anh + tiếng Việt): 06 - 07 - 2017

Hạn gửi toàn văn báo cáo bằng tiếng Anh: 25 - 07 - 2017

Thông báo về các bài được chấp nhận: 15 - 08 - 2017

Hạn gửi toàn văn báo cáo bằng tiếng Anh (đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Ban tổ chức): 30 - 09 - 2017

Viện Kinh tế và Quản lý thuộc Truờng Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Leipzig (Đức) tổ chức Hội thảo quốc tế "Cùng Doanh nghiệp vượt qua thử thách – Hội nhập chiến lược (ICECH2017)" vào ngày 1 tháng 12 năm 2017.

Hội thảo nhằm giới thiệu và trao đổi các vấn đề, các kết quả nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực sau:

 1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ với Hội nhập chiến lược
 2. Quản lý rủi ro, Marketing, quản lý nhân lực, quản lý tài chính: Hội nhập chiến lược thành công
 3. Quản lý sản xuất và các quan hệ trong chuỗi cung ứng
 4. Công nghệ, sáng tạo và đổi mới
 5. Quản lý tri thức
 6. Mô hình tổ chức
 7. Công nghệ thông tin và kinh doanh qua mạng
 8. Vấn đề xã hội trong hội nhập chiến lược

  Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trân trọng mời ông/bà tham gia viết và gửi bài Hội thảo bằng tiếng Anh theo mẫu gửi kèm.  Thông tin liên hệ:

  Ban Tổ chức Hội thảo Quốc tế:

  "Cùng doanh nghiệp Vượt qua thử thách - Hội nhập chiến lược (ICECH2017)"

  Ms. Nguyễn Thúc Hương Giang            (+84-983 837 780)

  hoặc Ms. Nguyễn Thị Bích Nguyệt       (+84-985 142 571)  Điện thoại: +84-4 3869 2304


  Fax: +84-4 3869 2304