HỘI THẢO QUỐC TẾ

Cùng doanh nghiệp Vượt qua thử thách - Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ (ICECH2013)

Viện Kinh tế và Quản lý - Trường ĐHBK Hà Nội, Trường Đại học Leipzig, Đức

06 - 09 - 2013

Hạn nộp bản tóm tắt nội dung báo cáo: 01 - 07 - 2013

Thông báo về các bài được chấp nhận: 22 - 07 - 2013

Hạn nộp bản toàn văn báo cáo (phiên bản cuối): 10 - 08 - 2013

Viện Kinh tế và Quản lý thuộc Truờng Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Leipzig (Đức) tổ chức Hội thảo quốc tế "Cùng Doanh nghiệp vượt qua thử thách – Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ (ICECH2013)" vào ngày 06 tháng 09 năm 2013.

Hội thảo nhằm giới thiệu và trao đổi các vấn đề, các kết quả nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực sau:

  1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ

  2. Quản lý rủi ro
  3. Marketing

  4. Quản lý công nghệ

  5. Quản lý sản xuất

  6. Quản lý nguồn nhân lực

  7. Mô hình tổ chức

  8. Công nghệ thông tin và kinh doanh qua mạng

  9. Vấn đề xã hội trong quản lý
  10. Phát triển bền vững và quản lý
  11. Các vấn đề pháp lý, kinh tế, tài chính trong quản lý

Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trân trọng mời ông/bà tham gia viết và gửi bài Hội nghị (mẫu kèm theo).


Thông tin liên lạc:
 
Ms. Nguyễn Thị Bích Nguyệt      Mobile: 098 514 2571
Ms. Phạm Thị Thanh Hồng        Mobile: 098 341 3593
Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

  

Email: ICECH@hust.edu.vn

Website: http//sem.hust.edu.vn/ICECH2013

Comments