Trang thông tin cá nhân của Phạm Cảnh Huy

Họ và tên

GVC.TS. Phạm Cảnh Huy

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 206 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Huy.phamcanh@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 0790

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Kinh tế lượng

-   Phương pháp định lượng trong quản lý

-   Kinh tế dầu khí

-   Kinh tế năng lượng

-   Phân tích và quản lý dự án đầu tư

Hướng nghiên cứu

-   Kinh tế năng lượng

-   Dự án đầu tư trong ngành năng lượng công nghiệp

-   Kinh tế dầu khí

-   Mô hình Kinh tế lượng

Các công trình nghiên cứu đã công bố

-   [1] TS. Cảnh Huy, "Vài nét về giá khí thiên nhiên và cách xác định", Tạp chí Kinh tế và Phát triển – Số 2, 2000.

-   [2] TS. Cảnh Huy, Mô hình ứng dụng phân tích dự án đầu tư khai thác khí, Tuyển tập các bài báo khoa học Hội nghị khoa học lần thứ 19, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2001, Hà Nội.

-   [3] Tham gia đề tài: Xây dựng chính sách giá năng lượng KHCN 09 – 07, 2001.

-   [4] Tham gia đề tài: Cơ sở hình thành và phát triển thị trường điện ở Việt Nam, Năm Hoàn thành 2002

-   [5] Tham gia đề tài: Nghiên cứu và hoàn thiện khung biểu giá điện Việt Nam, Năm Hoàn thành 2003

-   [6] Tham gia đề tài: Dự án sử dụng năng lượng hợp lý và hiệu quả cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Năm Hoàn thành 2004

-   [7] Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu mô hình qui hoạch khí khâu thượng nguồn- Ứng dụng cho Việt nam, Năm Hoàn thành 2008

Các sách đã xuất bản

-   Kinh tế năng lượng. NXB Thống kê.2006.

-   Bài giảng Kinh tế lượng, 2008

Học viên cao học đang hướng dẫn

10 học viên

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

-   NCS Vũ Thị Hậu

-   NCS Phạm Thanh Mai

Các thông tin khác (nếu có)

Không có